Chuyên viên chính và tương đương là gì? Cách xếp hệ số lương?

Chuyên viên chính là một chức danh trong các cơ quan, tổ chức thuộc Nhà nước.

 • Mã ngạch: 01.002.
 • Hệ số lương: 04,40 – 06,78.

Chuyên viên chính là gì?

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 2/2021/TT-BNV chuyên viên chính là công chức nhà nước có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhà nước trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện trở lên.

Chuyên viên chính là người chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng chính sách. Cùng với đó là thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật mà nhà nước ban hành.

Chuyên viên chính là gì
Chuyên viên chính là công chức làm việc trong bộ máy cấp Huyện, cấp Tỉnh.

Mã ngạch chuyên viên chính?

Ngạch chuyên viên chính bao gồm những công chức hành chính đang công tác trong các đơn vị hành chính, cơ quan tham mưu, tổng hợp… mã ngạch chuyên viên chính là 01.002.

Thông qua mã ngạch chúng ta có thể biết chuyên viên chính là công chức loại mấy? Hiện nay chuyên viên chính được xếp vào công chức loại A2.

Để biết các tiêu chuẩn và điều kiện nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, học viên hãy xem thêm tại bài viết: Tiêu chuẩn và điều kiện thi chuyên viên chính.

Quyền lợi, nhiệm vụ của chuyên viên chính?

Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định về nhiệm vụ của ngạch Chuyên viên chính như sau:

 • Xây dựng kế hoạch, tham gia nghiên cứu, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật. Tham gia xây dựng, hoàn thiện các thể chế hoặc cơ chế quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân.
 • Phụ trách hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương. Tham gia nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án, công trình nghiên cứu khoa học nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao năng lực hiệu, hiệu quả của cơ quan nhà nước.
 • Chịu trách nhiệm chính hoặc tham gia triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Làm báo cáo tổng hợp nhằm đánh giá và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý.
 • Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

Ngạch chuyên viên chính và tương đương là gì?

Đây là những ngạch công chức có chuyên ngành khác với ngạch chuyên viên chính nhưng được xếp vị trí tương đương với chuyên viên chính. Những ngạch này cũng được xếp hạng vào công chức loại A2 như ngạch chuyên viên chính.

Tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đã có quy định cụ thể về 17 ngạch tương đương chuyên viên chính như sau:

STT Tên ngạch Mã số ngạch
1 Chuyên viên chính 1.002
2 Thanh tra viên chính 4.024
3 Kế toán viên chính 6.03
4 Kiểm tra viên chính thuế 6.037
5 Kiểm tra viên chính hải quan 8.05
6 Kỹ thuật viên bảo quản chính 19.22
7 Kiểm soát viên chính ngân hàng 7.045
8 Kiểm toán viên chính 6.042
9 Chấp hành viên trung cấp 3.3
10 Thẩm tra viên chính 3.231
11 Kiểm soát viên chính thị trường 21.188
12 Kiểm dịch viên chính động vật 9.315
13 Kiểm dịch viên chính thực vật 9.318
14 Kiểm soát viên chính đê điều 11.081
15 Kiểm lâm viên chính 10.225
16 Kiểm ngư viên chính 25.309
17 Thuyền viên kiểm ngư chính 25.312
18 Văn thư viên chính 2.006

Lương chuyên viên chính có mấy bậc?

Theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công chức thì Ngạch chuyên viên chính có 8 bậc lương tương ứng với 8 hệ số. Lương chuyên viên chính được xếp vào Công chức loại A2 –  nhóm 1 (A2.1) với hệ số lương từ 04,40 đến 06,78.

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 lương cơ sở cho công chức, viên chức, cán bộ tăng lên 2.340.000 đồng. Lương chuyên viên chính sẽ được tính theo công thức sau:

 • Lương chuyên viên chính = hệ số x mức lương cơ sở

Ví dụ: Mức lương cơ sở năm 2024 là 1.800.000 đồng/tháng. Bảng lương chuyên viên chính theo từng bậc 1,2,3 sẽ được tính sau sau:

 • Lương chuyên viên chính bậc 1: 4.40 x 2.340.000 = 10.296.000 VNĐ.
 • Lương chuyên viên chính bậc 2: 4.74 x 2.340.000 = 11.091.600 VNĐ.
 • Lương bậc 3 chuyên viên chính: 5.08 x 2.340.000 = 11.887.200 VNĐ.

Thông tin chi tiết về các bậc, hệ số và tiền lương học viên hãy xem bảng lương chuyên viên chính dưới đây.

Bậc lương Hệ số lương chuyên viên chính Tiền lương (VNĐ)
Bậc 1 4.4 10.296.000
Bậc 2 4.74 11.091.600
Bậc 3 5.08 11.887.200
Bậc 4 5.42 12.682.800
Bậc 5 5.76 13.478.400
Bậc 6 6.1 14.274.000
Bậc 7 6.44 15.069.600
Bậc 8 6.78 15.865.200

Như vậy chuyên viên chính bậc 1 tương ứng với hệ số lương bậc 1 là 4.40; Chuyên viên chính bậc 2 tương ứng với hệ số 4.74 và chuyên viên chính bậc 3 hệ số lương là 5.08 tương tự cho đến bậc 8 tương ứng với hệ số 6.78.

Để biết thêm cách chuyển lương từ chuyên viên sang chuyên viên chính các bạn hãy xem tại bài viết: Cách xếp lương khi chuyển ngạch chuyên viên chính.

Xem thêm:

Mẫu đơn xin dự thi nâng ngạch nâng ngạch chuyên viên chính?

Quy định về thời gian nâng bậc lương chuyên viên chính?

Theo Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.  Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Trường hợp người giữ vị trí chuyên viên chính nếu có vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ thời gian tính nâng bậc lương hàng năm sẽ bị kéo dài.

 • Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị khiển trách, cảnh cáo thì bị kéo dài thời hạn 6 tháng so với thời gian quy định.
 • Nếu xử phạt giáng chức, cách chức thì thời hạn được kéo dài thêm 12 tháng (1 năm).

Xem thêm:

Viên chức có được thi chuyên viên chính không?

Cách xếp lương khi chuyển ngạch chuyên viên chính

Theo Thông tư 02/2017/TT-BNV năm 2017 lương công chức ngạch chuyên viên chính khi chuyển ngạch được tính như sau.

 • Trường hợp chuyên viên chính chuyển ngạch cùng nhóm với ngạch cũ thì được xếp vào hệ số lương và phụ cấp (nếu có) ngang với ngạch cũ.

VD: Anh A đang nhận mức lương kiểm tra viên chính thuế (Công chức loại A2) hệ số 5.08, sau khi chuyển sang kiểm toán viên chính thì mức lương sẽ xếp vào hệ số 5.08 của ngạch kiểm toán viên chính.

 • Trường hợp chuyên viên chính chuyển sang ngạch mới có mức lương cao hơn ngạch cũ thì được xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

VD: Anh A đang nhận mức lương kế toán viên chính (Công chức loại A2.2) hệ số 4.68, sau khi chuyển sang ngạch Thống kê viên chính (Công chức loại A2.1) thì mức lương sẽ xếp theo mức lớn hơn gần nhất với mức đang nhận đó là hệ số 4,74.

 • Trường hợp chuyên viên chính chuyển sang ngạch mới có mức lương thấp hơn ngạch cũ thì được xếp vào hệ số lương cao nhất ở ngạch mới và hưởng thêm hệ số chênh lệch cho bằng hệ số lương đang nhận ở ngạch cũ.

VD: Anh A đang nhận mức lương kế toán viên chính (Công chức loại A2.2) bậc 8 hệ số 6,38 và 15% phụ cấp thâm niên. Như vậy hệ số lương anh A đang hưởng tính hệ số là 7,33.

Khi chuyển sang ngạch Thống kê viên chính (Công chức loại A2.1) hệ số lương bậc 8 của ngạch là 6,78. Như vậy anh A sẽ được xếp lương ở mức cao nhất ngạch thống kê viên chính là 6,78 và hưởng thêm hệ số chênh lệch 7,33-6,78 = 0,55.

Hỗ Trợ Ôn Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Viên Chính Trong Thời Gian Ngắn Nhất – Bằng Chuẩn Hồ Sơ Gốc Trên Website Nhà Trường

Nhận tư vấn từ giảng viên

Trên đây là mọi thông tin cần biết về ngạch chuyên viên chính và lớp ôn thi chứng chỉ chuyên viên chính. Hy vọng nội dung bài viết đã giải đáp những thắc mắc của mọi người.

Xem thêm:

Download đề thi chuyên viên chính có đáp án.

Điều kiện miễn thi ngoại ngữ chuyên viên chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024