Chứng chỉ chuyên viên chính là gì? Thời gian học bao lâu?

Chứng chỉ chuyên viên chính là điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn thi nâng ngạch, chuyển ngạch hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới cao hơn.

 • Nội dung chương trình đào tạo: 4 phần với 240 tiết.
 • Thời gian học: 7-10 ngày.
 • Hình thức học: Online qua phần mềm trực tuyến.
 • Hồ sơ đăng ký: Đơn dự thi, bản sao bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ – tin học, 3 ảnh x4..

Chứng chỉ chuyên viên chính là gì?

Chứng chỉ chuyên viên chính là chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Đây là văn bằng được cấp cho những học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính..

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính được cấp bởi một số trường đại học trực thuộc Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Bộ Nội Vụ và các trường chính trị  trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

chứng chỉ chuyên viên chính
Hình ảnh chứng chỉ chuyên viên chính – Đại học Nội vụ Hà Nội (Hiện đã sát nhập với Học viện Hành chính Quốc gia)

Chứng chỉ chuyên viên chính dùng để làm gì?

Chứng chỉ chuyên viên chính có vai trò rất quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức đang nắm giữ vị trí ngạch chuyên viên. Vai trò của chứng chỉ ngạch chuyên viên chính gồm:

 • Theo khoản 4 Điều 6 Thông tư 2/2021/TT-BNV tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Chứng chỉ chuyên viên chính là điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn thi nâng ngạch, chuyển ngạch hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới cao hơn.
 • Khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính sẽ góp phần củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước cho học viên ở ngạch chuyên viên hoặc tương đương.
 • Bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển cho học viên các kỹ năng cơ bản của công chức ngạch chuyên viên chính. Giúp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện tốt chức các nhiệm vụ được giao.
 • Giúp nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng được học chuyên viên chính

Các đối tượng cần phải có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính gồm:

 • Cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương.
 • Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính.
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Chứng chỉ chuyên viên chính có thời hạn không?

Hiện nay trên chứng chỉ chuyên viên chính không ghi thời hạn sử dụng cụ thể. Theo quy định của Bộ Nội Vụ và Bộ giáo dục đào tạo chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, sẽ có thời gian sử dụng lâu dài cho đến khi Bộ có quyết định mới. Như vậy ở thời điểm hiện tại chứng chỉ chuyên viên chính sẽ có thời hạn sử dụng vĩnh viễn.

Đào Tạo Lớp Quản Lý Nhà Nước Ngạch Chứng Chỉ Chuyên Viên Chính – Chương Trình Chuẩn Bộ Nội Vụ – Bằng Chuẩn Hồ Sơ Gốc Trên Website Nhà Trường

Nhận tư vấn từ giảng viên

Điều kiện tham gia chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính?

Người tham gia học lớp bồi dưỡng chuyên viên chính cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên.
 • Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;
 • Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án từ cấp cơ sở trở lên được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

Chuyên viên chính học những gì? Thời gian học bao lâu?

Theo Quyết định số 421/QĐ-BNV, ngày 02 tháng 06 năm 2022 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính gồm 240 tiết được chia thành 4 phần chính. Cụ thể như sau:

Số phần Tên chương trình bồi dưỡng Số chuyên đề
Phần 1 Nền hành chính nhà nước 9 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước (kiến thức hành chính vĩ mô – kiến thức nền tảng) và 2 chuyên đề báo cáo
Phần 2 Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 2 chuyên đề: 01 chuyên đề làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, 1 chuyên đề báo cáo
Phần 3 Kỹ năng 7 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ (kỹ năng thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý tổ chức công).
Phần 4 Đi thực tế, viết tiểu luận cuối khóa, bế giảng.

Thông tin chi tiết về chương trình học, môn học cụ thể như sau:

Phần 1: Nền hành chính nhà nước

STT Chuyên đề, hoạt động Số tiết
1 Lý luận về hành chính nhà nước 4 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
2 Pháp luật trong hành chính nhà nước 4 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
3 Quyết định hành chính nhà nước 4 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
4 Tổng quan về chính sách công 4 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
5 Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước 4 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
6 Quản lý tài chính công 4 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
7 Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công 4 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
8 Chính phủ điện tử 4 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
9 Văn hóa công sở 4 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
10 Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương 4 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
11 Chuyên đề báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương 4 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
Tổng số tiết

88

Phần 2: Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

STT Chuyên đề Số tiết
1 Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 4 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
2 Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn kết hợp quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam 8 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
3 Ôn tập 4
4 Kiểm tra (lần 1) 4
Tổng số tiết 28

Phần 3: Kỹ năng cơ bản

STT Chuyên đề Số tiết
1 Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ 4 tiết lý thuyết, 8 tiết thực hành
2 Kỹ năng phân tích công việc 4 tiết lý thuyết, 8 tiết thực hành
3 Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức 4 tiết lý thuyết, 8 tiết thực hành
4 Kỹ năng phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ 4 tiết lý thuyết, 8 tiết thực hành
5 Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp 4 tiết lý thuyết, 8 tiết thực hành
6 Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 4 tiết lý thuyết, 8 tiết thực hành
7 Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ 4 tiết lý thuyết, 8 tiết thực hành
8 Ôn tập 4
9 Kiểm tra (lần 2) 2
Tổng số tiết 90

Phần 4: Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận, bế giảng

STT Hoạt động Số tiết
1 Khai giảng 1
2 Đi thực tế 8
3 Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa 4
4 Viết tiểu luận cuối khóa 18
5 Bế giảng và phát chứng chỉ 3
Tổng số tiết 34

Với chương trình học 240 tiết thời gian học chứng chỉ chuyên viên chính sẽ trong khoảng 4-6 tuần.

Xem thêm:

Tổng hợp đề thi chuyên viên chính có đáp án.

Thi chứng chỉ chuyên viên chính ở đâu?

Chứng chỉ chuyên viên chính được tổ chức đào tạo và cấp bởi các trường được Bộ GD&ĐT cấp phép. Tại Điều 277 Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Học viên có thể đăng ký tại các trường đó là:

 • Học Viện Hành Chính Quốc Gia.
 • Trường Đại học văn hóa và du lịch.
 • Trường Học viện quản lý giáo dục.
 • Trường đào tạo cán bộ quản lý thông tin và truyền thông.
 • Các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương .

Để xem thông tin chi tiết tất cả các trường Chính trị tỉnh, thành phố được tổ chức thi lấy chứng chỉ chuyên viên chính hãy xem tại bài viết: Các trường được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Tuyển sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Là đơn vị đã có hơn 5 năm kinh nghiệm tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Đến với lớp luyện thi chứng chỉ quản lý nhà nước, học viên sẽ được đào tạo bởi các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

 1. Đối tượng tuyển sinh
 • Công chức, viên chức, cán bộ  đang giữ chức vụ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
 • Những người cần chứng chỉ chuyên viên chính để đáp ứng yêu cầu công việc.
 1. Thời gian học:
 • Khoảng 7-10 ngày.
 • Thời gian học vào các ngày trong tuần hoặc T7-CN và buổi tối.
 1. Hình thức học:
 •  Học online qua phần mềm.
 1. Hồ sơ thủ tục đăng ký học lớp quản lý nhà nước
 • 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu).
 • 01 Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu có).
 • 01 Bằng tốt nghiệp cao nhất photo công chứng.
 • 01 quyết định lương gần nhất hoặc quyết định tuyển dụng, hoặc hợp đồng lao động còn thời hạn công chứng.
 • 03 ảnh 3x4cm (mặt sau ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh).
 • 01 Chứng minh hoặc CCCD photo công chứng.
 1. Lịch Khai giảng:
 • Liên tục hàng tuần.

Hỗ Trợ Ôn Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Viên Chính Trong Thời Gian Ngắn Nhất – Bằng Chuẩn Hồ Sơ Gốc Trên Website Nhà Trường

Nhận tư vấn từ giảng viên

Để đăng ký và được tư vấn thêm về khóa luyện thi chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Học viên hãy liên hệ ngay tới số hotline: 0369.803.812.

Trên đây là những thông tin cần biết về chứng chỉ chuyên viên chính. Qua nội dung bài viết này, hy vọng học viên đã hiểu rõ về loại chứng chỉ này cũng như nắm bắt được những thông tin về địa chỉ học và thi uy tín.

Xem thêm:

Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng là gì? Đăng ký thi ở đâu?

Chứng chỉ chuyên viên là gì? Ôn thi ở đâu uy tín?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024