Hướng dẫn cách học từ vựng tiếng anh A1, A2 hiệu quả nhớ lâu

Từ vựng có vai trò rất quan trọng trong quá trình học chứng chỉ tiếng anh A1, A2. Không nắm vững được phần từ vựng bạn sẽ chẳng giao tiếp được với ai. Bài viết này VSTEP Việt Nam sẽ gửi đến các bạn danh sách từ vựng tiếng anh trình độ A1, A2 theo chủ đề. Cùng với đó là những tài liệu học từ vựng A1, A2 tiếng anh.

Tầm quan trọng của từ vựng tiếng anh A1, A2

Từ vựng chính là yếu tố quan trọng hàng đầu khi bắt đầu học một ngôn ngữ. Muốn giao tiếp bằng tiếng anh trôi chảy, mạch lạc bạn cần phải trau dồi vốn từ vựng tiếng anh của mình hàng ngày. Nắm vững từ vựng bạn có thể tiếp nhận thông tin hoặc truyền đạt thông tin cho người khác một cách rõ ràng chính xác. Chính vì vậy ngay từ khi bắt đầu học tiếng anh trình độ A1, các bạn cần phải chú tâm học từ vựng đầu tiên. Vốn từ vựng hạn chế sẽ cản trở việc giao tiếp, số lượng từ vựng mà bạn biết là yếu tố để đánh giá trình độ tiếng anh của bạn.

Từ vựng được sử dụng ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, viết, đọc. Biết nhiều từ vựng sẽ giúp bạn phát triển khả năng viết nhanh, viết đúng ngữ cảnh, văn phong đa dạng. Biết nhiều từ vựng của các chủ đề bạn có thể tự tin trình bày một vấn đề nào đó lưu loát, trôi chảy. Từ vựng chính là yếu tố hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong việc phát triển các kỹ năng tiếng anh hiệu quả.

Trình độ tiếng anh A1, A2 cần biết bao nhiêu từ vựng

Hiện nay các cấp độ A1, A2, B1, B2, C1, C2 số lượng từ vựng tiếng anh cần nắm vững, yêu cầu tối thiểu phải đạt được như sau

  • Trình độ tiếng anh A1, A2 Số lượng tối thiểu là 500 – 1000 từ vựng.
  • Trình độ tiếng anh B1 – B2 Số lượng tối thiểu là 2000 – 4000 từ vựng.
  • Trình độ C1 – C2 tiếng anh Số lượng tối thiểu là 8000 – 16000 từ vựng.

Số lượng trên đây chỉ mang tính tương đối để chúng ta ước đoán số lượng từ vựng tiếng Anh cần thiết. Trong quá trình học bạn nên cố gắng học thật nhiều từ vựng tiếng anh theo chủ đề mình sẽ sử dụng.

Bảng từ vựng tiếng anh theo chủ đề trình độ A1, A2

Dưới đây là bảng từ vựng tiếng anh A1, A2 của những chủ đề được sử dụng thường xuyên trong kỳ thi chứng chỉ tiếng anh A1, A2. Các bạn hãy tham khảo.

Các động từ cơ bản

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
Act Động từ /ækt/ Hành động, cư xử
Belong Động từ /bɪˈlɒŋ/ Thuộc về
Borrow Động từ /ˈbɒrəʊ/ Mượn
Cause Động từ /kɔːz/ Khiến, gây ra
Connect Động từ /kəˈnɛkt/ Kết nối
Consider Động từ /kənˈsɪdə/ Cân nhắc
Develop Động từ /dɪˈvɛləp/ Phát triển
Discover Động từ /dɪsˈkʌvə/ Phát hiện
Enter Động từ /ˈɛntə/ Đi vào
Expect Động từ /ɪksˈpɛkt/ Kì vọng
Fail Động từ /feɪl/ Thất bại
Fix Động từ /fɪks/ Sửa
Focus Động từ /ˈfəʊkəs/ Tập trung
Hold Động từ /həʊld/ Giữ
Hurt Động từ /hɜːt/ Làm đau
Invent Động từ /ɪnˈvɛnt/ Phát minh
Invite Động từ /ɪnˈvaɪt/ Mời
Involve Động từ /ɪnˈvɒlv/ Gồm, bao hàm
Receive Động từ /rɪˈsiːv/ Nhận
Succeed Động từ /səkˈsiːd/ Thành công
Suggest Động từ /səˈdʒest/ Gợi ý

Từ vựng A1, A2 chào hỏi và giới thiệu

Từ vựng Từ loại Phiên âm Dịch nghĩa
(I’m) pleased to meet you Thành ngữ /(aɪm) pliːzd tuː miːt juː/ Tôi rất vui khi được gặp bạn
Good day Thán từ /ɡʊd deɪ/ Xin chào!
How are things? Cụm từ /haʊ ɑː θɪŋz?/ Dạo này bạn thế nào?
How do you do? Thành ngữ /haʊ duː juː duː?/ Xin chào!
How’s life (treating you)? Thành ngữ /haʊz laɪf (ˈtriːtɪŋ juː)?/ Dạo này bạn thế nào?
Long time no see Thành ngữ /lɒŋ taɪm nəʊ siː/ Đã lâu không gặp

Từ vựng A1, A2 chủ đề các thành viên trong gia đình

Từ vựng Từ loại Phiên âm Dịch nghĩa
Grandparents Danh từ /ˈɡrænpeərənt/ Ông bà
Grandfather Danh từ /ˈɡrænfɑːðə(r)/ Ông ngoại/ Ông nội
Grandmother Danh từ /ˈɡrænmʌðə(r)/ Bà ngoại/ bà nội
Aunt Danh từ /ɑːnt/ Cô/ dì
Uncle Danh từ /ˈʌŋkl/ Cậu/ chú
Cousin Danh từ /ˈkʌzn/ Anh chị em họ
Father-in-law Danh từ /ˈfɑːðər ɪn lɔː/ Bố chồng/ vợ
Mother-in-law Danh từ /ˈmʌðər ɪn lɔː/ Mẹ chồng/ vợ
Sister-in-law Danh từ /ˈsɪstər ɪn lɔː/ Chị dâu / em dâu
Brother-in-law Danh từ /ˈbrʌðər ɪn lɔː/ Anh rể, em rể

Từ vựng A1, A2 số đếm

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
One billion Số /wʌn ˈbɪljən/ Một tỷ
One billion and one Số /wʌn ˈbɪljən ænd wʌn/ Một tỷ không trăm linh một
One billion eight hundred seventy-nine million Số /wʌn ˈbɪljən eɪt ˈhʌndrəd ˈsɛvnti-naɪn ˈmɪljən/ Một tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu
One billion nine hundred million Số /wʌn ˈbɪljən naɪn ˈhʌndrəd ˈmɪljən/ Một tỷ chín trăm triệu
One billion, thirty-seven million eight hundred ninety-four thousand Số /wʌn ˈbɪljən, ˈθɜːti-ˈsɛvn ˈmɪljən eɪt ˈhʌndrəd ˈnaɪnti-fɔː ˈθaʊzənd/ Một tỷ không trăm ba mươi bảy triệu tám trăm chín mươi tư nghìn

Từ vựng A1, A2 chủ đề mua sắm

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
Condition Danh từ /kənˈdɪʃᵊn/ Điều kiện
Department Danh từ /dɪˈpɑːtmənt/ Gian hàng
Electrical Tính từ /ɪˈlɛktrɪkəl/ Điện, chạy bằng điện
Furniture Danh từ /ˈfɜːnɪʧə/ Đồ nội thất
Gift Danh từ /ɡɪft/ Quà tặng
Item Danh từ /ˈaɪtəm/ Vật phẩm
Manager Danh từ /ˈmænɪʤə/ Quản lý cửa hàng
Offer Danh từ /ˈɒfə/ Giá mời mua
Reduce Động từ /rɪˈdjuːs/ Giảm
Sale Danh từ /seɪl/ Doanh số bán, dịp giảm giá
Shop assistant Danh từ /ʃɒp əˈsɪstənt/ Nhân viên bán hàng
Shopping bag Danh từ /ˈʃɒpɪŋ bæɡ/ Túi mua đồ
Shopping centre Danh từ /ˈʃɒpɪŋ ˈsɛntə/ Trung tâm mua sắm
Store Danh từ /stɔː/ Cửa hàng

Từ vựng A1, A2 chủ đề gia đình

Từ vựng Từ loại Phiên âm Dịch nghĩa
Child /Children/ Danh từ tʃaɪld/ ˈtʃɪldrən/ Con cái
Child /Children/ Danh từ tʃaɪld/ ˈtʃɪldrən/ Con cái
Daughter Danh từ /ˈdɔːtə(r)/ Con gái
Daughter Danh từ /ˈdɔːtə(r)/ Con gái
Ex-husband Danh từ /eksˈhʌzbənd/ Chồng cũ
Ex-husband Danh từ /eksˈhʌzbənd/ Chồng cũ
Ex-wife Danh từ /eks-waɪf/ Vợ cũ
Ex-wife Danh từ /eks-waɪf/ Vợ cũ
Father Danh từ /ˈfɑːðə(r)/ Bố
Father Danh từ /ˈfɑːðə(r)/ Bố
Grandchildren Danh từ /ɡrændˈtʃɪl.drən/ Các cháu (của ông bà)
Granddaughter Danh từ /ˈɡrændɔːtə(r)/ Cháu gái (của ông bà)
Grandson Danh từ /ˈɡrænsʌn/ Cháu trai (của ông bà)
Half-brother Danh từ /ˈhɑːf brʌðə(r)/ Anh/em trai cùng cha/mẹ khác mẹ/cha
Half-brother Danh từ /ˈhɑːf brʌðə(r)/ Anh/em trai cùng cha/mẹ khác mẹ/cha
Half-sister Danh từ /ˈhɑːf sɪstə(r)/ Chị/em gái cùng cha/mẹ khác mẹ/cha
Half-sister Danh từ /ˈhɑːf sɪstə(r)/ Chị/em gái cùng cha/mẹ khác mẹ/cha
Husband Danh từ /ˈhʌzbənd/ Chồng
Husband Danh từ /ˈhʌzbənd/ Chồng
Mother Danh từ /ˈmʌðə(r)/ Mẹ
Nephew Danh từ /ˈnefjuː/ Cháu trai (của cô/ dì/ chú …)
Niece Danh từ /niːs/ Cháu gái (của cô/ dì/ chú …)
Older brother Danh từ /oʊldər ˈbrʌðər/ Anh trai
Older brother Danh từ /oʊldər ˈbrʌðər/ Anh trai
Older sister Danh từ /oʊldər sɪstər/ Chị gái
Older sister Danh từ /oʊldər sɪstər/ Chị gái
Parents Danh từ /ˈpeərənt/ Ba mẹ
Parents Danh từ /ˈpeərənt/ Ba mẹ
Sibling Danh từ /ˈsɪblɪŋ/ Anh chị em ruột
Sibling Danh từ /ˈsɪblɪŋ/ Anh chị em ruột
Son Danh từ /sʌn/ Con trai
Son Danh từ /sʌn/ Con trai
Spouse Danh từ /spaʊs/ Vợ chồng
Spouse Danh từ /spaʊs/ Vợ chồng
Step brother Danh từ /ˈstepˌbrʌ.ðər/ Con trai riêng của bố/mẹ kế
Step brother Danh từ /ˈstepˌbrʌ.ðər/ Con trai riêng của bố/mẹ kế
Step sister Danh từ /ˈstepˌsɪs.tər/ Con gái riêng của bố mẹ kế
Step sister Danh từ /ˈstepˌsɪs.tər/ Con gái riêng của bố mẹ kế
Stepfather Danh từ /ˈstepfɑːðə(r)/ Cha dượng
Stepfather Danh từ /ˈstepfɑːðə(r)/ Cha dượng
Stepmother Danh từ /ˈstepmʌðə(r)/ Mẹ kế
Stepmother Danh từ /ˈstepmʌðə(r)/ Mẹ kế
Stepparent Danh từ /ˈstepˌpeə.rənt/ Cha mẹ kế
Stepparent Danh từ /ˈstepˌpeə.rənt/ Cha mẹ kế
Wife Danh từ /waɪf/ Vợ
Wife Danh từ /waɪf/ Vợ
Younger Danh từ /Little sister/jʌŋər/ˈlɪt.əl sɪstər/ Em gái
Younger Danh từ /Little sister/jʌŋər/ˈlɪt.əl sɪstər/ Em gái
Younger /Little brother Danh từ /jʌŋər/ˈlɪt.əl ˈbrʌðər/ Em trai
Younger /Little brother Danh từ /jʌŋər/ˈlɪt.əl ˈbrʌðər/ Em trai

Từ vựng A1, A2 chủ đề mối quan hệ trong gia đình

Từ vựng Từ loại Phiên âm Dịch nghĩa
Close to Động từ /kloʊs tə/ Thân thiết với
Get along with Động từ /ɡet əˈlɒŋ wɪð/ Có mối quan hệ tốt với
Admire Động từ /ədˈmaɪr/ Ngưỡng mộ
Rely on Động từ /rɪˈlaɪ ɑːn/ Dựa dẫm vào tin tưởng vào
Look after Động từ /lʊk ˈæf.tɚ/ Chăm sóc
Bring up Động từ /brɪŋ ʌp/ Nuôi nấng
Age difference Động từ /eɪdʒ ˈdɪf.ɚ.əns/ Khác biệt tuổi tác

Từ vựng A1, A2 chủ đề thời trang

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
Belt Danh từ /bɛlt/ Dây thắt lưng
Button Danh từ /ˈbʌtn/ Cúc
Clothing Danh từ /ˈkləʊðɪŋ/ Quần áo
Fashion Danh từ /ˈfæʃᵊn/ Thời trang
Handbag Danh từ /ˈhændbæɡ/ Túi xách tay
Jewellery Danh từ /ˈʤuːəlri/ Trang sức
Necktie Danh từ /ˈnɛktaɪ/ Cà vạt
Pants Danh từ /pænts/ Quần dài
Purse Danh từ /pɜːs/ Ví tiền, túi xách tay
Ring Danh từ /rɪŋ/ Nhẫn
Scarf Danh từ /skɑːf/ Khăn quàng
Shorts Danh từ /ʃɔːts/ Quần đùi
Sock Danh từ /sɒk/ Tất
Suit Danh từ /sjuːt/ Bộ com lê, trang phục
Sunglasses Danh từ /ˈsʌnˌɡlɑːsɪz/ Kính râm
Tie Danh từ /taɪ/ Cà vạt
Trainer Danh từ /ˈtreɪnə/ Giày thể thao
Uniform Danh từ /ˈjuːnɪfɔːm/ Đồng phục
Wallet Danh từ /ˈwɒlɪt/ Ví tiền

Từ vựng A1, A2 chủ đề các phương tiện giao thông

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
Airline Danh từ /ˈeəlaɪn/ Hãng hàng không
Baggage Danh từ /ˈbæɡɪʤ/ Hành lý
Catch Động từ /kæʧ/ Bắt xe
Check in Cụm động từ /ʧɛk ɪn/ Làm thủ tục kiểm tra ở sân bay
Coach Danh từ /kəʊʧ/ Xe đường dài
Cycle Danh từ /ˈsaɪkl/ Xe đạp hoặc xe máy
Drive Động từ /draɪv/ Lái xe
Engine Danh từ /ˈɛnʤɪn/ Động cơ
Gas Danh từ /ɡæs/ Xăng
Line Danh từ /laɪn/ Đường giao thông
Luggage Danh từ /ˈlʌɡɪʤ/ Hành lý
Metro Danh từ /ˈmɛtrəʊ/ Tàu điện ngầm
Motor car Danh từ /ˈməʊtə kɑː/ Xe hơi
Motorbike Danh từ /ˈməʊtəˌbaɪk/ Xe máy
Motorcycle Danh từ /ˈməʊtəˈsaɪkl/ Xe máy
Parking Danh từ /ˈpɑːkɪŋ/ Chỗ để xe, chỗ đậu xe
Passenger Danh từ /ˈpæsɪnʤə/ Hành khách
Petrol Danh từ /ˈpɛtrəl/ Xăng
Pilot Danh từ /ˈpaɪlət/ Phi công
Platform Danh từ /ˈplætfɔːm/ Sân ga xe lửa
Public transport Danh từ /ˈpʌblɪk ˈtrænspɔː/ Phương tiện giao thông công cộng
Railway Danh từ /ˈreɪlweɪ/ Đường ray
Route Danh từ /ruːt/ Tuyến
Sail Động từ /seɪl/ Đi tàu, đi thuyền
Seat Danh từ /siːt/ Chỗ ngồi
Ship Danh từ /ʃɪp/ Tàu thủy
Subway Danh từ /ˈsʌbweɪ/ Tàu điện ngầm
Take off Động từ /teɪk ɒf/ Cất cánh
Ticket Danh từ /ˈtɪkɪt/
Track Danh từ /træk/ Đường đi, đường ray
Truck Danh từ /trʌk/ Xe tải
Underground Danh từ /ˈʌndəɡraʊnd/ Tàu điện ngầm
Van Danh từ /væn/ Xe tải (chuyên chở hành lý hay người)
Vehicle Danh từ /ˈviːɪkl/ Phương tiện, xe cộ
Waiting room Danh từ /ˈweɪtɪŋ ruːm/ Phòng chờ
Wheel Danh từ /wiːl/ Bánh xe, vô lăng

Từ vựng A1, A2 chủ đề thực phẩm và nhà hàng

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
Bean Danh từ /biːn/ Đậu
Beef Danh từ /biːf/ Thịt bò
Book Động từ /bʊk/ Đặt bàn
Candy Danh từ /ˈkændi/ Kẹo
Check Danh từ /ʧɛk/ Hóa đơn
Chef Danh từ /ʃɛf/ Bếp trưởng
Cook Danh từ /kʊk/ Đầu bếp
Cookie Danh từ /ˈkʊki/ Bánh quy
Drink Danh từ /drɪŋk/ Đồ uống có cồn
Eat out Cụm động từ /iːt aʊt/ Đi ăn ngoài
Fish and chips Danh từ /fɪʃ ænd ʧɪps/ Cá và khoai tây chiên
Hamburger Danh từ /ˈhæmbɜːɡə/ Bánh kẹp thịt, bánh hăm bơ gơ
Hot chocolate Danh từ /hɒt ˈʧɒkəlɪt/ Sô cô la nóng
Hot dog Danh từ /hɒt dɒɡ/ Bánh mì kẹp xúc xích
Jam Danh từ /ʤæm/ Mứt
Mushroom Danh từ /ˈmʌʃrʊm/ Nấm
Nut Danh từ /nʌt/ Hạt
Order Danh từ, động từ /ˈɔːdə/ Đặt món, đơn đặt món
Pasta Danh từ /ˈpæstə/ Mì Ý
Pie Danh từ /paɪ/ Bánh nướng
Pork Danh từ /pɔːk/ Thịt heo
Sauce Danh từ /sɔːs/ Nước sốt
Sausage Danh từ /ˈsɒsɪʤ/ Xúc xích
Serve Động từ /sɜːv/ Phục vụ bàn
Toast Danh từ /təʊst/ Bánh mì nướng

Từ vựng A1, A2 chủ đề thể thao

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
Train Động từ /treɪn/ Rèn luyện, luyện tập
Work out Động từ /wɜːk aʊt/ Rèn luyện thân thể
American football Danh từ /əˈmɛrɪkən ˈfʊtbɔːl/ Bóng bầu dục
Baseball Danh từ /ˈbeɪsbɔːl/ Bóng chày
Basketball Danh từ /ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ Bóng rổ
Cricket Danh từ /ˈkrɪkɪt/ Bóng gậy
Hockey Danh từ /ˈhɒki/ Khúc côn cầu
Soccer Danh từ /ˈsɒkə/ Bóng đá
Table tennis Danh từ /ˈteɪbᵊl ˈtɛnɪs/ Bóng bàn
Volleyball Danh từ /ˈvɒlɪˌbɔːl/ Bóng chuyền
Winter sports Danh từ /ˈwɪntə spɔːts/ Thể thao mùa đông
Diving Danh từ /ˈdaɪvɪŋ/ Lặn
Sailing Danh từ /ˈseɪlɪŋ/ Đua thuyền

Từ vựng A1, A2 chủ đề nhà bếp

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
Boil Động từ /bɔɪl/ Luộc, đun sôi
Bowl Danh từ /bəʊl/ Bát, tô
Cook Động từ /kʊk/ Nấu, được nấu
Cooker Danh từ /ˈkʊkə/ Nồi nấu
Fork Danh từ /fɔːk/ Nĩa
Heat Động từ /hiːt/ Đun, làm nóng
Kilogram Danh từ /ˈkɪləʊɡræm/ Ki lô gam
Knife Danh từ /naɪf/ Dao
Oven Danh từ /ˈʌvn/ Lò nướng
Plate Danh từ /pleɪt/ Đĩa
Recipe Danh từ /ˈrɛsɪpi/ Công thức
Serve Động từ /sɜːv/ Dọn ăn, dọn bàn
Spoon Danh từ /spuːn/ Thìa
Taste Động từ /teɪst/ Nếm thử

Từ vựng A1, A2 chủ đề nghệ thuật

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
Audience Danh từ /ˈɔːdiəns/ Khán giả
Brush Danh từ /brʌʃ/ Cọ vẽ
Dance Động từ /dɑːns/ Nhảy múa
Drawing Danh từ /ˈdrɔːɪŋ/ Bức tranh, vẽ tranh
Gallery Danh từ /ˈɡæləri/ Phòng trưng bày
Guitarist Danh từ /ɡɪˈtɑːrɪst/ Người chơi ghi ta
Instrument Danh từ /ˈɪnstrʊmənt/ Công cụ
Musician Danh từ /mjuːˈzɪʃᵊn/ Nhạc sĩ
Paint brush Danh từ /peɪnt brʌʃ/ Cọ vẽ
Painter Danh từ /ˈpeɪntə/ Họa sĩ
Perform Động từ /pəˈfɔːm/ Biểu diễn
Record Động từ /rɪˈkɔːd/ Ghi âm
Style Danh từ /staɪl/ Phong cách
Voice Danh từ /vɔɪs/ Giọng
Work Danh từ /wɜːk/ Tác phẩm

Từ vựng A1, A2 chủ đề tiền bạc

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
Amount Danh từ /əˈmaʊnt/ Lượng, tổng số
Borrow Động từ /ˈbɒrəʊ/ Mượn
Cash Danh từ /kæʃ/ Tiền mặt
Credit card Danh từ /ˈkrɛdɪt kɑːd/ Thẻ tín dụng
Earn Động từ /ɜːn/ Kiếm (tiền)
Lend Động từ /lɛnd/ Cho mượn
Make Động từ /meɪk/ Kiếm, làm ra (tiền)
Pay Danh từ /peɪ/ Tiền lương
Penny Danh từ /ˈpɛni/ Đồng xu
Rise Danh từ /raɪz/ Tăng lương
Salary Danh từ /ˈsæləri/ Tiền lương
Save Động từ /seɪv/ Tiết kiệm

Download từ vựng tiếng anh theo chủ đề trình độ A1, A2

Nhằm giúp các bạn nâng cao vốn từ vựng của bản thân, chúng tôi xin gửi đến các bạn một số bộ tài liệu từ vựng tiếng anh của các chủ đề phổ biến nhất hiện nay. Các bạn hãy tải về để làm tài liệu luyện tập hàng ngày.

Để ghi nhớ từ vựng tốt hơn các bạn hãy áp dụng từ vựng với các chủ điểm ngữ pháp tiếng anh A1 để nâng cao hiệu quả.

Sổ tay từ vựng tiếng anh A2 pdf

Cuốn sách là tài liệu rất thiết thực, dành cho các bạn đang học từ vựng tiếng anh A1, A2. Nội dung cuốn sách gồm các từ vựng phổ thông dụng được trình bày rõ ràng, mạch lạc, đơn giản, dễ hiểu, hình ảnh sống động. Cuốn sách sẽ giúp bạn học được nhiều các từ vựng mới, kiểm tra và đánh giá trình độ từ vựng tiếng Anh hiện tại của bản thân. Từ đó có thể xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả bù đắp vào phần từ vựng bị thiếu hoặc chưa biết.

Các bạn hãy tải sổ tay từ vựng tiếng anh A2 pdf để rèn luyện hàng ngày.

Sổ tay full từ vựng tiếng anh
Sổ tay từ vựng tiếng anh A1,A2

Hỗ Trợ Ôn Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Và Tương Đương Trong Thời Gian Ngắn Nhất – Bằng Chuẩn Hồ Sơ Gốc Trên Website Nhà Trường

Nhận tư vấn hỗ trợ

Cách học từ vựng tiếng anh A1 hiệu quả

Để có thể ghi nhớ được từ vựng, hiểu rõ nghĩa và cách áp dụng từ vựng. Các bạn hãy tham khảo một số phương pháp học tốt nhất mà VSTEP Việt Nam tổng hợp dưới đây.

Học từ vựng theo chủ đề

Phương pháp học từ vựng tiếng anh theo chủ đề, được Cambridge và các tổ chức khảo thí ngôn ngữ khuyến khích lựa chọn. Học các từ vựng có sự liên quan đến nhau, cùng nhắm tới một chủ đề. Bạn sẽ thấy dễ hình dung nghĩa của từ đó, giúp bạn ghi nhớ được nhiều hơn, nhanh hơn.

Học từ vựng theo cách ngẫu nhiên là cách học không mang lại hiệu quả và khiến bạn khó ghi nhớ. Não bộ chúng ta thường dễ dàng ghi nhớ những thứ có liên quan với nhau. Chính vì vậy bạn nên học từ vựng theo từng chủ đề.

Học đúng trình độ

Từ vựng tiếng anh A1, A2 thường là những chủ đề đơn giản, các bạn nên tập trung học ở những chủ đề này. Không nên lựa chọn những chủ đề khó như: Kinh tế, chính trị, khoa học….

Ghi nhớ từ vựng bằng hình ảnh

Khi học từ vựng mới bạn đừng dịch sang tiếng Việt. Hãy ghi từ vựng ấy bằng hình ảnh chủ thể của từ. Cách học này sẽ giúp bạn ghi nhớ nhanh hơn, biết cách sử dụng từ vựng cho những hoàn cảnh phù hợp.

Ghi chép từ vựng mới

Ghi chép lại những từ vựng mới cũng là cách giúp bạn ghi nhớ tốt hơn, việc ghi chép lại còn giúp các bạn có thể xem lại bất cứ lúc nào.

Áp dụng ngay từ vựng mới học được

Mỗi từ vựng học được, bạn hãy sử dụng từ đó để viết ra một đoạn ngắn hoặc áp dụng vào câu nói tình huống cụ thể. Phương pháp này sẽ giúp bạn không bao giờ quên từ đã học, qua đó cũng giúp bạn luyện kỹ năng viết và nói.

Học từ vựng từ nhiều nguồn khác nhau

Không nên quá lệ thuộc sách vở và tài liệu luyện thi tiếng anh A1, các bạn cũng có thể học từ vựng thông qua các video, bài hát, phim…Đây là cách học giúp bạn bớt căng thẳng, thấy hứng thú hơn và việc ghi nhớ sẽ tốt hơn.

Trên đây là toàn bộ thông tin về từ vựng tiếng anh trình độ A1. Qua bài viết này, hy vọng Vstep Việt Nam đã cung cấp đầy đủ tài liệu từ vựng A1, A2 pdf mà các bạn đang cần. Chúc các bạn ôn tập tốt và sớm đạt được mục tiêu của mình.

Xem thêm:

Download sách tiếng anh A1 miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7    Ông Nguyễn Duy Phương - 0975761xxx
    H.Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
    Đặt mua 1 khóa học cách đây 5 phút