Đề thi tiếng anh trình độ B mấy phần? Có nên thi lấy bằng B?

Đề thi bằng B tiếng anh gồm mấy phần? Có giống với đề thi tiếng anh A2 tương đương trình độ B không? Download tài liệu luyện thi, đề thi chứng chỉ B anh văn ở đâu?…Tất cả sẽ được VSTEP Việt Nam tổng hợp và giải đáp tại bài viết này.

Cấu trúc đề thi bằng B anh văn

Đề thi chứng chỉ B anh văn gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trước đây tiếng anh trình độ B là chương trình giáo dục thường xuyên Quốc gia, nên đề thi trình độ B tiếng anh thường do các giáo viên bộ môn tự soạn và ra đề theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

Thời gian thi tiếng anh trình độ B1 là khoảng 160 phút. Trong đó kỹ năng viết và đọc là 120 phút, kỹ năng nghe hiểu là 30 phút, kỹ năng nói là 5-10 phút.

Định dạng đề thi tiếng anh trình độ B

Đề thi bằng B anh văn thường là các câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh, tựu chung đề thi thường sử dụng các câu hỏi có dạng nội dung như sau:

 • Phần thi nghe: Câu hỏi thường là nghe đoạn hội thoại chọn đáp đúng; Nghe đoạn hội thoại điền từ còn thiếu vào chỗ trống; nghe đoạn hội thoại chọn câu trả lời chính xác.
 • Phần thi nói: Sẽ có 2 giám khảo  mỗi giám khảo sẽ hỏi một câu, điểm số phần thi này sẽ là điểm trung bình mà 2 giám khảo đã chấm.
 • Phần thi đọc: Đọc đoạn văn và điền từ còn thiếu; Sửa từ hoặc cụm từ được gạch chân trong đoạn văn; Chọn từ hoặc cụm từ điền vào chỗ trống; Hoàn thành hoặc viết câu trả lời trong đoạn văn cho sẵn.
 • Phần thi viết: Hoàn thành câu với các từ cho sẵn; Viết đoạn văn theo yêu cầu độ dài 80-150 ký tự; Hoàn thành đoạn văn với các từ gợi ý.
Luyện thi chứng chỉ B tiếng anh
Tiếng anh trình độ B trước đây là chương trình giáo dục thường xuyên tại các trường cao đẳng, đại học

Định dạng đề thi tiếng anh A2 tương đương trình độ B cũ

Tại Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C theo chương trình giáo dục thường xuyên. Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) để thay thế cho chứng chỉ tiếng anh B . Dưới đây là cấu trúc đề thi tiếng anh A2 tương đương với trình độ B cũ các bạn hãy tham khảo.

Phần thi Nghe 

Phần 1: Nghe 05 hội thoại và trả lời 5 câu hỏi tương ứng dạng trắc nghiệm 3 lựa chọn.

VD:

 1. What is the capital of France?
  A. London

  B. Paris
  C. Berlin
 2. Which planet is known as the “Red Planet”?
  A. Venus
  B. Mars
  C. Jupiter
 3. What is the chemical symbol for gold?
  A. Go
  B. Au
  C. Ag
 4. Who wrote the play “Romeo and Juliet”?
  A. Charles Dickens
  William Shakespeare
  Jane Austen
 5. What is the largest mammal in the world?
  A. Elephant
  B. Giraffe
  C. Blue whale

Phần 2: Hoàn thành biểu bảng với 05 chỗ trống thuộc dạng hội thoại.

VD:

 1. Complete the sentence: “The cat sat on the ……..”
  A. roof
  B. chair
  C. tree
 2. Fill in the blank: “I ……. to the store yesterday.”
  A. went
  B. goes
  going
 3. Choose the correct word to complete the sentence: “She enjoys playing ……. and singing.”
  A. piano
  B. football
  C. computer games
 4. Complete the phrase: “April showers bring May ……..”
  A. snow
  B. flowers
  C. clouds
 5. Fill in the missing word: “The Earth ……. around the Sun.”
  A. revolves
  B. swim
  C. running

Phần 3: Nghe một đoạn hội thoại dài về một chuyến đi, khóa học… và chọn đáp án đúng.

VD:

Last summer, I decided to take a trip to Europe. I had always dreamed of visiting different countries and experiencing new cultures. My first stop was Paris, where I saw the Eiffel Tower and enjoyed delicious French pastries. Then, I traveled to Italy and explored ancient ruins in Rome. Afterward, I went to Greece to relax on the beautiful beaches. Overall, it was an amazing adventure.

Question:  Where did the writer go to see the Eiffel Tower? 

A. Italy 

B. Paris 

C. Greece

Phần 4: Nghe và điền vào chỗ trống với dạng tin nhắn điện thoại.

VD:

Hi, this is Sarah. I’m calling to let you know that I won’t be able to make it to the meeting tomorrow morning because I have a ….. appointment with my doctor. I’ll catch up on what I missed as soon as I get back. Thanks!

Question:  What kind of appointment does Sarah have? 

A. dentist 

B. hair salon 

C. lunch

Phần thi Nói

Phần 1: Chào hỏi giới thiệu bản thân.

Phần 2: Giám khảo hỏi thí sinh những câu hỏi liên quan đến cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, gia đình, trường học, sở thích, đời sống, học tập

VD: Giáo viên sẽ hỏi những câu đơn giản như:

 • What’s your name? Bạn tên là gì?
 • Where are you from? Bạn đến từ đâu?
 • Can you tell me a little about yourself? Bạn có thể cho tôi biết một chút về bạn không?
 • What do you do for a living? Bạn làm công việc gì?

Phần 3: Thí sinh được đưa ra một chủ đề miêu tả nhà cửa, công việc, môn học yêu thích….Thí sinh có 1 phút chuẩn bị trước khi trình bày bài nói.

VD:

 • Can you describe your favorite vacation spot? What makes it special to you?
 • Tell me about a memorable person you’ve met recently. What stood out about them?
 • Describe a typical day in your life. What do you do from morning to evening?
 • Could you paint a picture of your dream house? What features would it have?
 • Explain your favorite restaurant. What type of cuisine do they serve, and what makes it your favorite?
 • Phần 4: Thí sinh trình bày cảm quan, suy nghĩ của mình về một nhận định bất kỳ

VD:

 • What are your thoughts on the current state of the economy?
 • How do you feel about the recent advancements in technology and their impact on society?
 • Can you share your perspective on the importance of environmental conservation?
 • What’s your opinion on the role of education in shaping a person’s future?
 • How do you view the challenges and benefits of living in a multicultural society?

Phần thi Đọc

 • Phần 1: Dạng cloze test điền từ vào chỗ trống. Cho một bài đọc dài khoảng 120 – 150 từ có 10 chỗ trống, 10 câu hỏi trắc nghiệm với 3 lựa chọn về từ vựng hoặc ngữ pháp.

VD: 

In the heart of the countryside lies a lush, enchanting garden, a sanctuary of tranquility and beauty. The garden sprawls over several acres, a harmonious blend of carefully cultivated plants and untamed natural beauty. As you step through the wrought iron gate, the scent of blooming flowers fills the air, a symphony of fragrances from roses, lavender, and jasmine.

 • In the heart of the countryside lies a lush, enchanting garden, a sanctuary of ……. and beauty.

A. chaos

B. serenity

C. noise

D. haste

 • The garden sprawls over several acres, a harmonious blend of carefully cultivated plants and ……. natural beauty.

A. untamed

B. artificial

C. polluted

D. chaotic

 • Phần 2: Đọc nối biển báo với ý nghĩa của chúng. Số lượng biển báo nhiều hơn số lượng câu giải nghĩa.
 • Phần 3: Đọc và điền từ vào một biểu mẫu dạng ghi chú, mẫu đăng ký…

VD:

John Smith is a remarkable individual with a wide range of interests and experiences that make him an intriguing person to get to know. In this introduction, we’ll delve into some aspects of his life and ask you to provide key information about him.

John was born on January 15, 1985, in Los Angeles, California. He has always been known for his creative spirit and entrepreneurial mindset. Whether it’s his passion for photography or his dedication to environmental conservation, John approaches life with enthusiasm and determination.

Personal Details:

 1. Full Name: …….
 2. Date of Birth: …….
 3. Address: …….

Phần 4: Đọc một bài độ dài 150-200 từ. Mỗi bài có 5 câu hỏi trắc nghiệm 3 lựa chọn.

VD: 

John is a dedicated environmentalist. He spends his weekends cleaning up local parks and rivers. He is also a vegetarian and advocates for sustainable farming practices. In his free time, he enjoys hiking and birdwatching.

What is one of John’s weekend activities? 

A. Playing video games 

B. Cleaning up local parks and rivers 

C. Going to the movies

Phần thi Viết

Phần 1: Hoàn thành câu – viết 05 câu hoàn chỉnh dựa vào gợi ý cho sẵn

VD:

 • yesterday / I / to the beach / went.
 • like / I / rainy / days.
 • my / to / neighbor / friendly / very / is / next door.
 • in / it / sunny / today / is / neighborhood / our.
 • comfortable / and / love / my / I / cozy / home.

Phần 2: Viết một ghi chú hoặc một tin nhắn có độ dài khoảng 35 từ.

VD:

Topic: Write an email to a friend about this weekend’s plans. You want to invite them to a picnic. Use a minimum of 35 words.

Phần 3: Viết một bưu thiếp hoặc email ngắn dài khoảng 40 từ.

VD:

Topic: Write a letter to your friends about your plans this weekend. You want to invite them to a birthday party. Use a minimum of 40 words.

Download đề thi bằng B anh văn có đáp án

Dưới đây là tổng hợp các bộ đề thi bằng B anh văn do VSTEP Việt Nam sưu tầm. Các bạn hãy tải về làm tài liệu tham khảo.

Các bộ đề thi tiếng anh trình B cũ không mang nhiều giá trị thực tế, không áp dụng được cho các kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng anh hiện nay. Chính vì vậy các bạn hãy tham khảo thêm một số, bộ đề thi tiếng anh A2 tương đương trình độ B cũ.

Tài liệu luyện thi chứng chỉ B anh văn

Để nâng cao trình độ tiếng anh bản thân, học thêm được nhiều kiến thức mới và bám sát nội dung đề thi thực tế hiện nay. Dưới là một số tài liệu luyện thi tương đương với trình độ B mà VSTEP Việt Nam đã tổng hợp. Các bạn hãy tham khảo:

Để ôn luyện ngữ pháp trình độ B các bạn hãy tham khảo tài liệu: Sách ngữ tiếng anh English Grammar Dummies.

Xem thêm:

Thời gian học chứng chỉ B anh văn bao lâu?

Chủ đề thi bằng B tiếng anh
Tiếng anh A2 VSTEP là chương trình đào tạo thay thế cho trình độ B cũ

Nhận trọn bộ đề thi tiếng anh A2 Vstep – Tương đương chứng chỉ B – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội

Nhận đề ôn thi miễn phí

Địa chỉ luyện thi bằng B tiếng anh uy tín

Từ ngày 15/01/2020 Bộ GD&ĐT đã quyết định hủy bỏ tổ chức thi và cấp chứng chỉ B anh văn. Thay vào đó là kỳ thi chứng chỉ tiếng anh VSTEP khung 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hiện nay các loại chứng chỉ ngoại ngữ thường chỉ áp dụng thời hạn sử dụng 2 năm, chính vì vậy bằng B tiếng anh hiện đã không còn giá trị sử dụng.  Để đáp ứng yêu cầu học tập, công việc…các bạn sẽ phải thi lấy chứng chỉ tiếng anh VSTEP.

Luyện thi VSTEP Việt Nam là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm, trong lĩnh vực tổ chức các lớp luyện thi chứng chỉ tiếng anh A2 tương đương trình độ B cũ.

Đào tạo lớp chứng chỉ A2 Vstep mới – tương đương chứng chỉ B cũ, kịp thời gian nộp bằng với cơ quan và tốt nghiệp ra trường.

Nhận tư vấn từ giảng viên

 • Đến với VSTEP Việt Nam các bạn sẽ được hướng dẫn ôn thi chứng chỉ VSTEP bởi những giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, hiện đang công tác tại các trường Đại học lớn như: Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Hà Nội….
 • Giáo trình giảng dạy được biên soạn công phu, bám sát cấu trúc đề thi mới nhất. Cung cấp đầy đủ kiến thức cho những bạn mất gốc tiếng anh cũng có thể thi đỗ.
 • Khóa học tại VSTEP Việt Nam chỉ kéo dài khoảng 10 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Cam kết hỗ trợ học viên từ khi đăng ký đến khi thi đỗ.
 • Học phí tại VSTEP Việt Nam cực thấp, thời gian học nhanh. Cam kết chỉ thu phí một lần, không phát sinh trong quá trình học.
 • Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình nhiều kinh nghiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên lựa chọn địa điểm thi, lịch thi phù hợp với năng lực bản thân.

Nếu như các bạn cần được tư vấn về khóa luyện thi chứng chỉ tiếng anh tương đương bằng B tiếng anh. Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Luyện Thi Chứng Chỉ VSTEP Việt Nam

Địa chỉ: 5/1 Phạm Văn Bạch,Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0369.830.812.

Trên đây là mọi thông tin về kỳ thi bằng B tiếng anh cũ. Qua bài viết này, hy vọng VSTEP Việt Nam đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về chứng chỉ B tiếng anh cũ. Chúc các bạn thành công và sớm thi đạt chứng chỉ mong muốn.

Xem thêm:

Tiếng anh trình độ B tương đương IELTS, TOEIC bao nhiêu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7