Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi chuyên viên chính

675 câu hỏi thi chuyên viên chính có đáp án sẽ được chúng tôi tổng hợp đầy đủ tại bài viết này, các bạn hãy tải về để ôn luyện cho kỳ thi chuyên viên chính sắp tới. Ngoài ra ở bài viết này chúng tôi cũng sẽ gửi đến các bạn file download và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm trắc nghiệm chuyên viên chính.

Download bộ tài liệu 675 câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính

Kỳ thi chuyên viên chính gồm có 2 vòng thi, với vòng 1 kiểm tra kiến thức chung và vòng 2 kiểm tra kiến thức chuyên ngành. Cụ thể như sau:

Vòng 1: Thi môn kiến thức chung

  • Phần I: Thí sinh sẽ làm 60 câu hỏi kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước…
  • Phần II: Thí sinh sẽ làm 30 câu hỏi trắc nghiệm của một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác (Việc kiểm tra loại ngôn ngữ nào sẽ tùy thuộc vào yêu cầu công việc, vị trí làm việc).
  • Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Phần thi này sẽ đánh giá và kiểm tra kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển chuyên viên chính.

Dưới đây là 675 câu hỏi trắc nghiệm chuyên viên chính đã được sắp xếp theo cấu trúc đề thi.

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính
Kỳ thi chuyên viên chính tổ chức trên máy tính với các câu hỏi trắc nghiệm

31 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính phần kiến thức chung

Đây là những câu hỏi ở nhiều lĩnh vực kiến thức như: Kiến thức chuyên môn, năng lực lãnh đạo và quản lý, năng lực giao tiếp, năng lực phân tích và quyết định, kiến thức về hệ thống và quy trình, luật lệ và quy định….

Các bạn hãy tải trọn bộ câu hỏi tại đây.

Bộ câu hỏi đáp án thi chuyên viên chính phần tiếng anh, tin học

Phần thi ngoại ngữ chuyên viên chính sẽ tập trung đánh giá vào ngữ pháp, từ vựng, chức năng giao tiếp và khả năng đọc hiểu.

Mẫu câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh:

Câu hỏi số 1: Would you mind …… to one of my friends about it?

A. talking

B. to talk

C. talk

D. talked

Câu hỏi số 2: Mr Brown …… me a very nice letter a few days ago.

A. sends

B. send

C. sent

D. have sent

Câu hỏi số 3: She …… a very amusing article in one of the newspapers yesterday.

A. found

B. find

C. finds

D. had found

Câu hỏi số 4: They are currently …… in their competition now.

A. started

B. have started

C. start

D. starting

Câu hỏi số 5: Excuse me, but it is time to have …… your temperature taken.

A. taking

B. to take

C. take

D. taken

Đáp án: 1-B; 2-C; 3-A; 4-D; 5-D.

Các bạn hãy tải 300 câu hỏi trắc nghiệm đề thi nâng ngạch chuyên viên chính môn tiếng Anh để ôn luyện tại nhà.

Phần thi tin học sẽ kiểm tra kiến thức sử dụng tin học văn phòng dưới dạng bài thi trắc nghiệm, tuy nhiên hình thức này chỉ áp dụng nếu bạn tham dự kỳ thi chuyên viên chính trên giấy.

Mẫu câu hỏi trắc nghiệm tin học:

Câu hỏi số 1: Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện

A. Tools – Delete

B. Edit – Delete

C. Nhấn phím Delete

D. Table – Delete Rows

Câu hỏi số 2: Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn

A. View – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

B. Format – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

C. Tools – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

D. File – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

Câu hỏi số 3: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện

A. View – New

B. Edit – New

C. Insert – New

D. File – New

Câu hỏi số 4: Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện

A. Format – Font

B. Format – Paragraph

Câu hỏi số 5: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả

A. #NAME!

B. #VALUE!

C. Giá trị kiểu số 2008

D. Giá trị kiểu chuỗi 2008

Đáp án: 1-B; 2-D; 3-D; 4-A; 5-C.

Dưới đây là một số bộ đề thi chuyên viên chính môn tin học, các bạn hãy tham khảo.

400 câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính môn kiến thức chuyên ngành

Đây là bộ tài liệu được tổng hợp từ các kỳ thi chuyên viên chính những năm gần nhất, bộ câu hỏi này được chia thành các đề tài khác nhau, tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn kiến thức chuyên ngành.

Mẫu đề thi:

Câu 1: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ?

A. Trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc Hội.

B. Lãnh đạo công tác của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp.

C. Phiên họp Chính phủ.

D. Giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?

A.Tính không vụ lợi.

B.Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị.

C. Tính quyền lực Nhà nước.

D. Tính dân chủ.

Câu 3: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?

A. Công văn gửi Đảng uỷ,

B. Công văn mật.

C. Thư viết tay trao đổi công việc giữa lãnh đạo hai cơ quan nhà nước cấp huyện.

D. Công văn của cơ quan chủ quản.

Câu 4: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:

A. Mặt trận Tổ quốc.

B. Văn phòng Chính phủ.

C. Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

D. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

Câu 5: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?

A. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tráivới Hiến pháp, Luật và các văn bản của các cơ quan Nhà nước cấp trên.

B. Củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

C. Thống nhất quản lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ.

D. Lãnh đạo công tác của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, xây dựng và kiện toàn hệ thống thống nhất bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

Đáp án: 1-C; 2-C; 3-C; 4-B; 5-A

Các bạn hãy tải trọn bộ tài liệu tại đây.

Các bạn hãy tham khảo thêm một số câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi chuyên viên chính phần chuyên ngành.

Câu hỏi hỏi trắc nghiệm có đáp án chuyên viên chính khối Đảng

Dưới đây là bộ tài liệu tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi chuyên viên chính khối Đảng. Tài liệu gồm bài soạn, câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành…

Mẫu câu hỏi:

Câu 1: Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Điều lệ Đảng hiện hành?

A. Đủ 18 tuổi (tính theo tháng)

B. Đủ 18 tuổi (tính theo năm)

C. Đủ 20 tuổi (tính theo tháng)

D. Đủ 20 tuổi (tính theo năm)

Câu 2: Theo Quy định của Đảng, đảng viên được phép làm việc nào sau đây?

A. Làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

B. Nêu ý kiến khác nhau trong các cuộc hội thảo khoa học, cuộc họp, hội nghị, được các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội có thẩm quyền tổ chức hoặc cho phép tổ chức theo quy định.

C. Sử dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác của mình để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở ngoài nước bằng nguồn tài trợ của tổ chức trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

D. Để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái quy định.

Câu 3: Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, người vào Đảng phải?

A. Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

B. Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

C. Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được cấp giấy chứng nhận cách đây 6 năm.

D. Học và tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị.

Câu 4: Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, thẩm tra lý lịch người vào Đảng gồm?

A. Thẩm tra người vào Đảng, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

B. Thẩm tra người vào Đảng, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân.

C. Thẩm tra người vào Đảng, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, cô, gì chú bác bên nội và bên ngoại của người vào Đảng.

D. Thẩm tra cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng.

Câu 5: Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, ra Quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền khi?

A. Có trên một nửa số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý.

B. Có trên 2/3 số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý.

C. Có trên 3/4 số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý.

D. 100% số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý.

Câu 6: Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, kết nạp đảng đối với những người trên 60 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của?

A. Ban Bí thư trung ương Đảng.

B. Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

C. Ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương.

D. Ban thường vụ cấp uỷ cấp trên cơ sở.

Câu 7: Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, quản lý hồ sơ đảng viên, được cấp ủy có thẩm quyền giao cho tổ chức hay cá nhân nào?

A. Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện và tương đương.

B. Bí thư chi bộ.

C. Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và tương đương.

D. Cấp ủy cơ sở.

Câu 8: Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, đối với Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên ra quyết định kết nạp đảng viên khi?

A. Có trên một nửa cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý.

B. Có ít nhất 2/3 cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý.

C. Có trên một nửa số ủy viên Ban Thường vụ đồng ý.

D. Có 100% cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý.

Câu 9: Thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức đối với Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương do?

A. Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định.

B. Tập thể thường trực cấp ủy và các đồng chí ủy viên thường vụ là Trưởng ban Đảng cùng cấp xem xét, quyết định.

C. Tập thể cấp ủy xem xét, quyết định.

D. Bí thư và phó bí thư Đảng ủy xem xét, quyết định.

Câu 10: Theo Điều lệ Đảng hiện hành Đảng viên dự bị không có quyền nào sau đây?

A. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chính sách của Đảng.

B. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chứC.

C. Biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

D. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đáp án: 1- A; 2 – B; 3 – B; 4 – A; 5 – B; 6 – C; 7 – D; 8 – B; 9 – B; 10 – C.

Các bạn hãy download trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng để ôn luyện thêm kiến thức.

Nhận Trọn Bộ Ngân Hàng Câu Hỏi Kỳ Thi Chuyên Viên Chính – Cập Nhật Định Dạng Đề Thi Mới Nhất Từ Giảng Viên Trường Cán Bộ Quản Lý VHTTDL.

Nhận bộ đề thi mới nhất

Phần mềm thi trắc nghiệm bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Đây là phần mềm cung cấp câu hỏi trắc nghiệm ngạch chuyên viên chính miễn phí, các bạn có thể tải về và tự làm tại nhà để ôn luyện. Phần mềm có giao diện thi giống với kỳ thi thật và có hệ thống chấm điểm tự động, điểm sẽ được thông báo khi bạn hoàn thành bài thi. Dưới đây là link download phần mềm.

Hướng dẫn cách dùng:

Bước 1:  Sau khi cài đặt xong các bạn hãy khởi chạy phần mềm. Tiếp tục các bạn hãy đăng nhập bằng cách nhập: Mã ca thi là: 76214 –  SBD ( không cần nhập) và bấm “Đăng nhập”.

Hướng dẫn dùng phần mềm thi trắc nghiệp ngạch chuyên viên 1

Bước 2: Màn hình sẽ chuyển giao diện mới, các bạn bấm tích vào ô có dòng chữ màu đỏ để xác nhận thông tin sau đó bấm Bắt đầu làm bài.

Hướng dẫn dùng phần mềm thi trắc nghiệp ngạch chuyên viên 2

Bước 3: Ở giao diện làm bài các bạn hãy bấm chọn đáp án ở mỗi câu hỏi. Trong quá trình làm bài các bạn có thể bỏ qua bằng cách bấm vào Câu trước – Câu sau.

Hướng dẫn dùng phần mềm thi trắc nghiệp ngạch chuyên viên 3

Bước 4: Sau khi trả lời hết các câu hỏi các bạn hãy bấm nộp bài phần mềm hiển thị kết quả làm bài thi của bạn.

Hướng dẫn dùng phần mềm thi trắc nghiệp ngạch chuyên viên 4

Trên đây là tổng hợp 675 câu hỏi thi chuyên viên chính và cách sử dụng phần thi thi trắc nghiệm chuyên viên chính. Hy vọng những bộ tài liệu đã chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn thi chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Download tài liệu ôn thi chuyên viên chính.

Hướng dẫn cách viết tiểu luận chuyên viên chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7    Ông Nguyễn Duy Phương - 0975761xxx
    H.Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
    Đặt mua 1 khóa học cách đây 5 phút