Hướng dẫn phương pháp học từ vựng tiếng anh C1 C2 hiệu quả nhớ lâu

Từ vựng tiếng anh C1 C2 sẽ bao gồm tất cả từ vựng từ trình độ sơ cấp đến cao cấp. Để thi đạt chứng chỉ C1 C2 tiếng anh các bạn cần phải biết và nắm rõ số lượng từ vựng rất lớn. Vậy học từ vựng tiếng anh trình độ C1 C2 như thế nào để đạt hiệu quả? Làm thế nào để ghi nhớ tốt từ vựng mà mình đã học?  Tất cả sẽ được VSTEP Việt Nam hướng dẫn tại bài viết này.

Tầm quan trọng của từ vựng tiếng anh C1, C2

Từ vựng là nền tảng để phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Từ vựng giúp bạn có thể truyền đạt những cảm xúc, suy nghĩ tới người khác và hiểu được thông điệp mà người khác muốn truyền tải đến mình.

Từ vựng tiếng anh C1 hoặc C2 là tổng hợp tất cả những từ vựng ở trình độ sơ cấp (A1, A2) hay trung cấp (B1, B2) và cao cấp (C1, C2). Từ vựng A1, A2 chỉ là những từ liên quan đến giao tiếp hàng ngày, thì từ vựng tiếng anh C2 là những từ mang tính học thuật và tính chuyên ngành cao. Từ vựng C2 tiếng anh thường được sử dụng trong các trường hợp nhất định như: nghiên cứu, chuyên gia, chuyên viên hay trong môi trường làm việc đặc thù như thiên văn, tài chính…

Bởi vì mang tính học thuật và tính chuyên ngành cao, tính ứng dụng ít nên việc học, ghi nhớ và áp dụng từ vựng tiếng anh C2 thường gặp rất nhiều khó khăn. Thất bại trong việc học từ vựng trình độ C2, sẽ khiến bạn không thể nâng cao trình độ tiếng anh của mình và cản trở công việc của bạn.

Trình độ tiếng anh C1, C2 cần bao nhiêu từ vựng?

Theo nghiên cứu và nhu cầu thực tế, để đạt trình độ tiếng anh C1 các bạn cần 8000 – 12000 từ vựng, đối với trình độ C2 các bạn cần phải nắm vững ít nhất 14000 –  16000 từ vựng. Đây là số lượng từ vựng tối thiểu bạn cần phải đạt được để có thể phát triển trình độ tiếng anh của mình ở 4 kỹ năng.

Từ vựng tiếng anh C2 là những ngôn ngữ mang tính học thuật cao, được dùng trong các văn bản khoa học, tài liệu chuyên ngành, sách giáo khoa…được sử dụng bới các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đòi hỏi tính chính xác cao, cách sử dụng đa dạng và tinh tế. Do đó bạn cần phải dành thật nhiều thời gian, cố gắng học được càng nhiều từ vựng càng tốt.

Để đạt được điểm số cao trong kỳ thi chứng chỉ tiếng anh C1 và bằng tiếng anh C2 các bạn cần phải biết sử dụng “ less common words” (từ vựng ít thông dụng). Tuy nhiên từ vựng tiếng anh mang tính học thuật cao chỉ hay khi được sử dụng đúng, các bạn không cần phải sử dụng những từ vựng trình độ C1 C2 mọi lúc, mọi nơi, ở mọi hoàn cảnh. Hãy khéo léo lồng ghép từ vựng tiếng anh C1 C2 vào giao tiếp, để giữ nét trang trọng, lịch sự cần thiết.

Bảng từ vựng tiếng anh C1, C2

Dưới đây là bằng từ vựng tiếng anh trình độ C1 bao gồm nghĩa tiếng anh, tiếng việt và phiên âm. Các bạn hãy tham khảo.

Từ vựng tiếng anh C1, C2 chủ đề kinh doanh

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
Entrepreneur /ˌɑːn.trə.prəˈnɝː/ A person who starts a business and is willing to risk loss in order to make money Nhà khởi nghiệp
Profit /ˈprɒf.ɪt/ Money that is earned in trade or business after paying the costs of producing and selling goods and services Lợi nhuận
Investment /ɪnˈvest.mənt/ The act of putting money, effort, time, etc. into something to make a profit or achieve a result Đầu tư
Strategy /ˈstræt̬.ə.dʒi/ A detailed plan for achieving success in situations such as war, politics, business, industry, or sport, or the skill of planning for such situations Chiến lược
Market /ˈmɑːr.kɪt/ A place or situation in which people buy and sell goods and services Thị trường
Competition /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ The activity of trying to be more successful than others Sự cạnh tranh
Innovation /ˌɪn.əˈveɪ.ʃən/ The use of a new idea or method Đổi mới
Stakeholder /ˈsteɪkˌhoʊl.dər/ A person or group with an interest, concern, or investment in something, especially a business Bên liên quan
Globalization /ˌɡloʊ.bəl.əˈzeɪ.ʃən/ The process by which businesses or other organizations develop international influence or start operating on an international scale Toàn cầu hóa
Leadership /ˈliː.dər.ʃɪp/ The ability to lead or guide a group or an organization Lãnh đạo
Networking /ˈnet.wɜːrk.ɪŋ/ The action or process of interacting with others to exchange information and develop professional or social contacts Mạng lưới
Sustainability /səˌsteɪ.nəˈbɪl.ə.t̬i/ The quality of being able to continue over a long period of time without causing damage to the environment or using up all the resources Bền vững
Merger /ˈmɝː.dʒɚ/ When two or more companies join together to form a single company Sáp nhập
Revenue /ˈrev.ən.juː/ The income that a company receives from its normal business activities Doanh thu
Negotiation /nɪˌɡoʊ.ʃiˈeɪ.ʃən/ Discussion aimed at reaching an agreement Đàm phán
Risk management /rɪsk ˈmænɪdʒmənt/ The process of identifying, assessing, and prioritizing risks followed by coordinated and economical application of resources to minimize, monitor, and control the probability or impact of unfortunate events Quản lý rủi ro

Từ vựng tiếng anh C1, C2 chủ đề chính trị

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
Democracy /dɪˈmɑː.krə.si/ A system of government by the whole population or all the eligible members of a state, typically through elected representatives Dân chủ
Diplomacy /dɪˈpləʊ.mə.si/ The profession, activity, or skill of managing international relations, typically by a country’s representatives abroad Ngoại giao
Ideology /ˌaɪ.diˈɑː.lə.dʒi/ A system of ideas and ideals, especially one which forms the basis of economic or political theory and policy Ý thức chính trị
Sovereignty /ˈsɑv.rən.t̬i/ Supreme power or authority of a state to govern itself Chủ quyền
Civil rights /ˈsɪv.əl ˈraɪts/ The rights of citizens to political and social freedom and equality Quyền công dân
Autocracy /ɔːˈtɒk.rə.si/ A system of government by one person with absolute power Chế độ độc tài
Oligarchy /ˈɑː.lɪ.ɡɑːr.ki/ A small group of people having control of a country, organization, or institution Chế độ quân chủ
Constituency /kənˈstɪtʃ.uːən.si/ A body of voters in a specified area who elect a representative to a legislative body Khu vực bầu cử
Populism /ˈpɒp.jʊ.lɪ.zəm/ A political approach that strives to appeal to ordinary people who feel that their concerns are disregarded by established elite groups Dân túy chủ nghĩa
Authoritarianism /ɔːˌθɔː.rɪˈteə.ri.ən.ɪ.zəm/ A form of government characterized by strong central power and limited political freedoms Chế độ độc tài
Federalism /ˈfed.ər.əl.ɪ.zəm/ The federal principle or system of government Chủ nghĩa liên bang
Dictatorship /dɪˈtɪk.eɪ.t̬ʃɪp/ A form of government where one person or a small group has absolute power without effective constitutional limitations Chế độ độc tài, độc tài chủ nghĩa
Totalitarianism /toʊˌtæl.ɪˈteə.ri.ən.ɪ.zəm/ A system of government that is centralized and dictatorial and requires complete subservience to the state Chủ nghĩa toàn trị
Theocracy /θiˈɑː.krə.si/ A system of government in which priests rule in the name of a god or a deity Chế độ thần quyền
Monarchy /ˈmɑː.nər.ki/ A form of government with a monarch at the head Chế độ quân chủ
Anarchy /ˈæn.ər.ki/ A state of disorder due to the absence or non-recognition of authority or other controlling systems Tình trạng hoang mang, hỗn loạn
Meritocracy /ˌmer.əˈtɑː.krə.si/ A system in which the talented are chosen and moved ahead on the basis of their achievement Chế độ tài năng, tài hoa chủ nghĩa
Federation /ˌfed.əˈreɪ.ʃən/ A group of states with a central government but independence in internal affairs Liên bang
Internationalism /ˌɪn.t̬ərˈnæʃ.ən.əl.ɪ.zəm/ A principle that favors cooperation among nations and peoples Chủ nghĩa quốc tế
Totalitarianism /toʊˌtæl.ɪˈteə.ri.ən.ɪ.zəm/ A system of government that is centralized and dictatorial and requires complete subservience to the state Chủ nghĩa toàn trị
Theocracy /θiˈɑː.krə.si/ A system of government in which priests rule in the name of a god or a deity Chế độ thần quyền

Từ vựng tiếng anh C1, C2 chủ đề thiên nhiên

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
Biodiversity /ˌbaɪ.oʊ.daɪˈvɜːr.sə.ti/ The variety of life in the world or in a particular habitat or ecosystem Đa dạng sinh học
Sustainability /səˌsteɪ.nəˈbɪl.ə.ti/ The quality of being able to continue over a long period of time without causing damage to the environment Bền vững, khả năng duy trì
Conservation /ˌkɑːn.sɚˈveɪ.ʃən/ The action of conserving or protecting the environment Sự bảo tồn, bảo vệ
Deforestation /diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/ The action of clearing a wide area of trees Sự phá rừng
Ecosystem /ˈiː.koʊ.sɪstəm/ A biological community of interacting organisms and their physical environment Hệ sinh thái
Habitat loss /ˈhæb.ɪ.tæt lɒs/ The destruction or degradation of a natural environment that provides a home for a particular species Mất môi trường sống, mất môi trường sống tự nhiên
Carbon footprint /ˈkɑːr.bən ˈfʊtˌprɪnt/ The total amount of greenhouse gases emitted directly or indirectly by human activities Dấu chân carbon
Natural disaster /ˈnætʃ.ər.əl dɪˈzæs.tər/ A sudden and severe event in the environment causing great damage or loss of life Thảm họa tự nhiên
Climate change /ˈklaɪ.mət tʃeɪndʒ/ Long-term alteration of temperature and typical weather patterns in a place Biến đổi khí hậu
Erosion /ɪˈroʊ.ʒən/ The process by which the surface of the Earth is gradually destroyed by natural forces Sự xói mòn
Wilderness /ˈwɪl.dər.nəs/ An uncultivated, uninhabited, and inhospitable region Vùng hoang dã
Pollination /ˌpɑː.lɪˈneɪ.ʃən/ The transfer of pollen from a male part of a plant to a female part Việc thụ phấn
Renewable energy /rɪˈnuː.ə.bəl ˈen.ɚ.dʒi/ Energy that is collected from renewable resources Năng lượng tái tạo
Flora /ˈflɔːr.ə/ The plants of a particular region, habitat, or geological period Thực vật
Fauna /ˈfɔː.nə/ The animals of a particular region, habitat, or geological period Động vật
Wilderness /ˈwɪl.dər.nəs/ An uncultivated, uninhabited, and inhospitable region Vùng hoang dã
Sustainability /səˌsteɪ.nəˈbɪl.ə.ti/ The quality of being able to continue over a long period of time without causing damage to the environment Bền vững, khả năng duy trì
Conservation /ˌkɑːn.sɚˈveɪ.ʃən/ The action of conserving or protecting the environment Sự bảo tồn, bảo vệ
Deforestation /diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/ The action of clearing a wide area of trees Sự phá rừng
Ecosystem /ˈiː.koʊ.sɪstəm/ A biological community of interacting organisms and their physical environment Hệ sinh thái
Habitat loss /ˈhæb.ɪ.tæt lɒs/ The destruction or degradation of a natural environment that provides a home for a particular species Mất môi trường sống, mất môi trường sống tự nhiên
Carbon footprint /ˈkɑːr.bən ˈfʊtˌprɪnt/ The total amount of greenhouse gasses emitted directly or indirectly by human activities Dấu chân carbon
Natural disaster /ˈnætʃ.ər.əl dɪˈzæs.tər/ A sudden and severe event in the environment causing great damage or loss of life Thảm họa tự nhiên
Climate change /ˈklaɪ.mət tʃeɪndʒ/ Long-term alteration of temperature and typical weather patterns in a place Biến đổi khí hậu
Erosion /ɪˈroʊ.ʒən/ The process by which the surface of the Earth is gradually destroyed by natural forces Sự xói mòn
Wilderness /ˈwɪl.dər.nəs/ An uncultivated, uninhabited, and inhospitable region Vùng hoang dã
Pollination /ˌpɑː.lɪˈneɪ.ʃən/ The transfer of pollen from a male part of a plant to a female part Việc thụ phấn
Renewable energy /rɪˈnuː.ə.bəl ˈen.ɚ.dʒi/ Energy that is collected from renewable resources Năng lượng tái tạo
Flora /ˈflɔːr.ə/ The plants of a particular region, habitat, or geological period Thực vật

Từ vựng tiếng anh C1, C2 chủ đề tính cách con người

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
Resilience /rɪˈzɪl·jəns/ The capacity to recover quickly from difficulties Sức bền bỉ, sự kiên cường
Empathy /ˈem·pə·θi/ The ability to understand and share the feelings of another Sự thông cảm, đồng cảm
Integrity /ɪnˈteɡ.rə.ti/ The quality of being honest and having strong moral principles Chính trực, tính trung thực
Open-mindedness /ˌoʊ·pən ˈmaɪn·dɪd·nəs/ Willing to consider new ideas; unprejudiced Tư duy cởi mở
Adaptability /əˌdæp.təˈbɪl.ə.ti/ The ability to change in order to suit different conditions Tính linh hoạt, thích nghi
Altruism /ˈæl·tru·ɪz·əm/ The belief in or practice of disinterested and selfless concern for the well-being of others Tính vị tha, hướng ngoại
Fortitude /ˈfɔːr.tɪ.tuːd/ Courage in pain or adversity Sức mạnh tinh thần, lòng kiên cường
Tenacity /təˈnæs.ə.ti/ The quality of holding fast; persistence Tính kiên trì, bền bỉ
Sagacity /səˈɡæs.ə.ti/ The quality of being discerning, sound in judgment, and farsighted Tính khôn ngoan, sáng suốt
Equanimity /ˌek.wəˈnɪm.ə.ti/ Mental calmness, composure, and evenness of temper Tính điềm tĩnh, sự bình tĩnh
Patience /ˈpeɪ·ʃəns/ The capacity to accept or tolerate delay, problems, or suffering without becoming annoyed or anxious Tính kiên nhẫn
Compassion /kəmˈpæʃ.ən/ Deep awareness of the suffering of another and the wish to relieve it Tình thương, lòng từ bi
Perseverance /ˌpɜːr.səˈvɪr.əns/ Continued effort and determination in spite of difficulties Sự kiên trì, bền bỉ
Graciousness /ˈɡreɪ·ʃəs·nəs/ The quality of being kind and polite, especially towards someone of lower status Tính lịch thiệp, nhân từ
Generosity /ˌdʒen·əˈrɑː·sə·ti/ The quality of being kind and generous Tính hào phóng, rộng lượng
Humility /ˈhjuː·mɪl·ə·ti/ The quality of not being proud and being respectful towards others Tính khiêm tốn, sự khiêm nhường
Honesty /ˈɒn·ɪ·sti/ Truthfulness and sincerity Tính trung thực, lòng thành thật

Từ vựng tiếng anh C1, C2 chủ đề chiến tranh

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
Armistice /ˈɑːr.mɪ.stɪs/ A formal agreement of warring parties to stop fighting; a truce Hiệp định ngừng bắn
War crimes /wɔːr kraɪmz/ Violations of the laws or customs of war, including genocide or mistreatment of prisoners of war Tội ác chiến tranh
Disarmament /dɪsˈɑːr.mə.mənt/ The reduction or withdrawal of military forces and weapons Sự giảm vũ trang
Collateral damage /kəˈlæt.ər.əl ˈdæm.ɪdʒ/ Unintended or incidental damage to non-combatants during a military operation Thiệt hại phụ
WMD (Weapons of Mass Destruction) /ˈwep.ən s əv ˈmæs dɪˈstrʌk.ʃən/ Weapons designed to kill or harm on a large scale Vũ khí hủy diệt
Genocide /ˈdʒen.ə.saɪd/ The deliberate killing of a large group of people, especially those of a particular nation or ethnic group Tội diệt chủng
Militarization /ˌmɪl.ɪ.tə.raɪˈzeɪ.ʃən/ The process by which a society organizes itself for military conflict and violence Quân chủng hóa
War-torn /ˈwɔrˌtɔrn/ Describing an area heavily affected by the destruction and disruption of war Bị tàn phá do chiến tranh
Conscription /kənˈskrɪp.ʃən/ Compulsory enlistment of people in a national service, typically into the armed forces Bắt buộc nhập ngũ
Proxy war /ˈprɒk.si wɔːr/ A conflict where two opposing countries avoid direct war by supporting third-party forces Chiến tranh ủy nhiệm
Guerrilla warfare /ɡəˈrɪl.ə ˈwɔrˌfer/ Irregular and unconventional warfare often involving small tactical units Chiến tranh du kích
Nuclear proliferation /ˈnjuː.kli.ər prəˌlɪf.əˈreɪ.ʃən/ The spread of nuclear weapons to states that do not possess them Sự lan rộng vũ khí hạt nhân
Battlefield /ˈbæt.əl.fiːld/ The area where a battle is being or has been fought Chiến trường
War of attrition /wɔːr əv əˈtrɪʃ.ən/ Prolonged war or conflict in which each side seeks to gradually wear down the other Chiến tranh mòn
Military tribunal /ˈmɪl.ɪ.tər.i traɪˈbjuː.nəl/ A court to judge accusations of violating the laws of war Tòa án quân sự
Civilian casualties /sɪˈvɪl.jən ˌkæʒ.juˈlti/ People who are not members of the military killed or injured during a war Thương vong dân thường
Ceasefire /ˈsiːs.faɪər/ A temporary suspension of fighting, typically by agreement between the warring parties Ngừng bắn tạm thời

Từ vựng tiếng anh C1, C2 chủ đề y tế

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
Immunization /ɪˌmjuː.nə.zaɪˈzeɪ.ʃən/ The process of making a person or animal immune to an infectious disease Tiêm chủng
Epidemic /ˌepɪˈdemɪk/ A widespread occurrence of an infectious disease in a community at a particular time Đại dịch
Pandemic /pænˈdemɪk/ An outbreak of a disease that occurs over a wide geographic area Đại dịch (lan rộng toàn cầu)
Vaccination /ˌvæk.sɪˈneɪ.ʃən/ Treatment with a vaccine to produce immunity against a disease Tiêm chủng
Quarantine /ˈkwɔːr.ən.tiːn/ A state, period, or place of isolation to prevent the spread of disease Cách ly
Antibiotics /ˌæn.ti.baɪˈɑː.tɪks/ Medicines that destroy or inhibit the growth of microorganisms Kháng sinh
Inoculation /ɪˌnɑː.kjəˈleɪ.ʃən/ The introduction of a vaccine or antigenic substance into the body to produce immunity to a specific disease Tiêm phòng
Pathogen /ˈpæθ.ə.dʒən/ A bacterium, virus, or other microorganism that can cause disease Tác nhân gây bệnh
Endemic /enˈdemɪk/ Regularly found among particular people or in a certain area Bản địa (bệnh)
Contagious /kənˈteɪ.dʒəs/ Capable of being spread from person to person, typically by direct contact Lây nhiễm
Prophylaxis /ˌprɑː.fəˈlæk.sɪs/ Protective treatment to prevent disease Phòng bệnh
Symptomatic /ˌsɪm(p)təˈmætɪk/ Relating to or according to symptoms, especially of a disease Có triệu chứng
Pandemic /pænˈdemɪk/ An outbreak of a disease that occurs over a wide geographic area Đại dịch (lan rộng toàn cầu)
Prognosis /prɑːɡˈnoʊ.sɪs/ The likely course of a disease or ailment Tiên lượng (dự đoán tình trạng bệnh)
Palliative care /ˌpæl.i.ə.tɪv ˈker/ Medical care that relieves pain without treating the underlying cause Chăm sóc giảm đau
Epidemic /ˌepɪˈdemɪk/ A widespread occurrence of an infectious disease in a community at a particular time Đại dịch
Pandemic /pænˈdemɪk/ An outbreak of a disease that occurs over a wide geographic area Đại dịch (lan rộng toàn cầu)
Incubation period /ˌɪn.kjuˈbeɪ.ʃən ˈpɪri.əd/ The period between exposure to an infection and the appearance of the first symptoms Thời gian ủ bệnh
Asymptomatic /ˌeɪˌsɪmp.təˈmætɪk/ Showing no symptoms of a particular disease Không có triệu chứng
Pharmacotherapy /ˌfɑːr.mə.kəʊˈθer.ə.pi/ The use of pharmaceutical drugs to treat a disease Điều trị thuốc
Hygiene /ˈhaɪdʒiːn/ Conditions or practices conducive to maintaining health and preventing disease Vệ sinh
Pandemic /pænˈdemɪk/ An outbreak of a disease that occurs over a wide geographic area Đại dịch (lan rộng toàn cầu)
Endemic /enˈdemɪk/ Regularly found among particular people or in a certain area Bản địa (bệnh)
Contagious /kənˈteɪ.dʒəs/ Capable of being spread from person to person, typically by direct contact Lây nhiễm
Prophylaxis /ˌprɑː.fəˈlæk.sɪs/ Protective treatment to prevent disease Phòng bệnh

Từ vựng tiếng anh C1, C2 chủ đề việc làm của người trẻ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
Unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ The state of being without a job, typically involuntarily Thất nghiệp
Underemployment /ˌʌndərɪmˈplɔɪmənt/ The condition in which people in a workforce are employed at less than full-time or regular jobs Thất nghiệp dưới chuẩn
Job market /dʒɒb ˈmɑː.kɪt/ The availability of job openings in a specific area or overall Thị trường lao động
Job security /dʒɒb sɪˈkjʊə.rə.ti/ Assurance that one will keep their job without the risk of losing it An toàn việc làm
Vocational skills /vəʊˈkeɪʃənl skɪlz/ Specific skills related to a particular occupation or trade Kỹ năng nghề nghiệp
Work-life balance /wɜːk-laɪf ˈbæləns/ The division of time and focus between working life and personal life Cân bằng giữa công việc và cuộc sống
Career prospects /kəˈrɪə ˈprɒspɛkts/ The possibilities for future success and advancement in one’s career Triển vọng nghề nghiệp
Entry-level job /ˈɛntri-ˈlɛvəl dʒɒb/ A job suitable for a beginner or someone with little or no experience Công việc dành cho người mới
Internship /ˈɪntɜːnʃɪp/ A temporary position that provides on-the-job training or experience Thực tập
Remote work /rɪˈməʊt wɜːk/ Work that is done from a location separate from the central office or workplace Làm việc từ xa
Freelancing /ˈfriːlɑːnsɪŋ/ Working on a self-employed basis for different companies rather than being employed by one company Làm việc tự do
Skill development /skɪl dɪˈveləpmənt/ The process of improving or learning new abilities related to work or life Phát triển kỹ năng
Job satisfaction /dʒɒb ˌsætɪsˈfækʃən/ The level of contentment an individual has with their job Hài lòng với công việc
Networking /ˈnetˌwɜːkɪŋ/ The action or process of interacting with others to exchange information and develop professional or social contacts Mạng lưới quan hệ
Resilience /rɪˈzɪlɪəns/ The capacity to recover quickly from difficulties Sức bền bỉ
Soft skills /sɒft skɪlz/ Personal attributes that enable someone to interact effectively and harmoniously with other people Kỹ năng mềm
Adaptability /əˌdæp.təˈbɪl.ə.ti/ The ability to change in order to suit different conditions Tính linh hoạt
Time management /taɪm ˈmænɪdʒmənt/ The process of planning and exercising conscious control over the amount of time spent on specific activities Quản lý thời gian
Decision-making /dɪˈsɪʒ.ən ˈmeɪ.kɪŋ/ The cognitive process of making choices or reaching conclusions Ra quyết định
Critical thinking /ˈkrɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ/ The objective analysis and evaluation of an issue in order to form a judgment Tư duy phản biện
Leadership skills /ˈliː.dər.ʃɪp skɪlz/ Abilities and qualities that are essential in leading a group or an organization Kỹ năng lãnh đạo
Emotional intelligence /ɪˈmoʊʃənl ɪnˈtɛlɪdʒəns/ The ability to understand, use, and manage emotions effectively Trí tuệ cảm xúc
Problem-solving /ˈprɒbləm-ˌsɒlvɪŋ/ The process of finding solutions to difficult or complex issues Giải quyết vấn đề

Từ vựng tiếng anh C1, C2 chủ đề du lịch

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
Destination /ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/ A place to which someone is going or something is sent Điểm đến
Tourist /ˈtʊr.ɪst/ A person who is traveling or visiting a place for pleasure Du khách
Accommodation /əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/ A place to live, work, stay, or sleep in Chỗ ở, nhà nghỉ
Itinerary /aɪˈtɪn.ər.əri/ A planned route or journey Lịch trình
Sightseeing /ˈsaɪtˌsiː.ɪŋ/ The activity of visiting interesting places, especially as a tourist Việc đi ngắm cảnh
Souvenir /ˌsuː.vəˈnɪr/ A thing that is kept as a reminder of a person, place, or event Đồ lưu niệm
Adventure /ədˈven.tʃər/ An exciting or unusual experience Cuộc phiêu lưu
Backpacking /ˈbæk.pæk.ɪŋ/ Traveling or camping while carrying one’s belongings in a backpack Du lịch bụi
Cultural immersion /ˈkʌl.tʃərəl ɪˈmɜː.ʒən/ The act of becoming actively involved in the culture of an unfamiliar place Tiếp xúc văn hóa
Guide /ɡaɪd/ A person who shows the way to others Hướng dẫn viên
Resort /rɪˈzɔːt/ A place where people go for rest, relaxation, or recreation Khu nghỉ dưỡng
Ecotourism /ˈiː.koʊˌtʊr.ɪz.əm/ Tourism directed towards exotic, often threatened, natural environments Du lịch sinh thái
Scenic /ˈsiː.nɪk/ Beautiful in a way that is very easy to notice Đẹp, có cảnh đẹp
Expedition /ˌek.spɪˈdɪʃ.ən/ A journey undertaken for a particular purpose Chuyến thám hiểm
Local cuisine /ˈləʊ.kəl kwɪˈziːn/ The traditional food and dishes of a region or country Đặc sản địa phương
Hiking /ˈhaɪ.kɪŋ/ The activity of going for long walks, especially in the countryside Leo núi, đi bộ đường dài
Landmark /ˈlændˌmɑːrk/ A building or place that is easily recognized, especially one of historical or cultural significance Điểm địa danh, điểm tham quan
Public transportation /ˈpʌblɪk ˌtræns.pɔːˈteɪ.ʃən/ Transport services for the general public, typically including buses, trains, and subways Phương tiện công cộng
Beach holiday /biːtʃ ˈhɒlɪdeɪ/ A vacation or trip taken to a coastal area for relaxation and leisure activities Kỳ nghỉ biển
Cruise /kruːz/ A journey on a ship for pleasure, often visiting several places Du thuyền, chuyến đi du thuyền
Diving /ˈdaɪvɪŋ/ The sport or activity of swimming underwater using scuba equipment Lặn
Safari /səˈfɑː.ri/ An expedition to observe or hunt animals in their natural habitat Du lịch săn mồi
Camping /ˈkæmpɪŋ/ The activity of staying in a tent or shelter for a vacation Cắm trại
Photography /fəˈtɒɡrəfi/ The art, application, and practice of creating durable images by recording light Nhiếp ảnh

Từ vựng tiếng anh C1, C2 chủ đề môi trường

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ The surroundings or conditions in which a person, animal, or plant lives Môi trường
Sustainability /səˌsteɪnəˈbɪləti/ The ability to be maintained at a certain rate or level without exhausting resources or causing damage Bền vững
Conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃən/ The act of preserving, protecting, or restoring the environment Bảo tồn
Biodiversity /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/ The variety of plant and animal life in a particular habitat or ecosystem Đa dạng sinh học
Deforestation /diːˌfɒrɪˈsteɪʃən/ The action of clearing a wide area of trees Tàn phá rừng, phá rừng
Pollution /pəˈluːʃən/ The presence in or introduction into the environment of a substance or thing that has harmful or poisonous effects Ô nhiễm
Renewable energy /rɪˈnjuːəbl ˈɛnərdʒi/ Energy generated from natural resources that are constantly replenished, such as sunlight, wind, or water Năng lượng tái tạo
Climate change /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/ Long-term alteration of temperature and typical weather patterns in a place Biến đổi khí hậu
Carbon footprint /ˈkɑːbən ˈfʊtˌprɪnt/ The total amount of greenhouse gasses produced to directly and indirectly support human activities Dấu chân carbon
Global warming /ˈɡloʊbl ˈwɔːrmɪŋ/ The gradual increase in the overall temperature of the Earth’s atmosphere due to the greenhouse effect Sự nóng lên toàn cầu
Ecosystem /ˈiːkoʊˌsɪstəm/ A biological community of interacting organisms and their physical environment Hệ sinh thái
Acid rain /ˈæsɪd reɪn/ Rainfall made sufficiently acidic by atmospheric pollution that it causes environmental harm Mưa axit
Waste management /weɪst ˈmænɪdʒmənt/ The process of collecting, treating, and disposing of waste materials Quản lý chất thải
Ozone depletion /ˈoʊzoʊn dɪˈpliːʃən/ The thinning of the ozone layer in the stratosphere, primarily caused by human activities Suy giảm tầng ozon
Environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ A person who is concerned with or advocates for the protection of the environment Nhà môi trường học, người bảo vệ môi trường
Conservationist /ˌkɒnsəˈveɪʃənɪst/ A person who advocates or acts for the protection and preservation of the environment and wildlife Nhà bảo tồn
Sustainable development /səˈsteɪnəbl dɪˈveləpmənt/ Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs Phát triển bền vững
Endangered species /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiz/ A species at risk of extinction due to a decline in population Loài có nguy cơ tuyệt chủng
Water conservation /ˈwɔːtər ˌkɒnsəˈveɪʃən/ The preservation, control, and management of water resources Bảo vệ nước
Environmental impact /ɪnˌvaɪrənˈmentəl ˈɪmpækt/ The effect of human activity on the environment Tác động môi trường

Hỗ Trợ Ôn Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Và Tương Đương Trong Thời Gian Ngắn Nhất – Bằng Chuẩn Hồ Sơ Gốc Trên Website Nhà Trường

Nhận tư vấn hỗ trợ

Download sách học từ vựng tiếng anh trình độ C1, C2

Dưới đây VSTEP Việt Nam sẽ giới thiệu đến các bạn những cuốn sách học từ vựng tiếng anh C2 được đánh giá tốt nhất.

 • Sách The Vocabulary Files CEFR Level C2 Proficiency with Answers Key

– Tác giả: Andrew Betsis và Sean Haughton

– Công ty phát hành: Nhân Trí Việt

– Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

– Năm tái bản gần nhất: 2020

the vocabulary

Đây là cuốn sách bổ trợ vốn từ vựng ở trình độ C2, tương đương IELTS  7.0 trở lên. Nội dung cuốn sách là tổng hợp các từ vựng ở nhiều lĩnh vực khác nhau (the business world, the world of politics, employment, crime and punishment, …) với rất nhiều bài tập để bạn học từ và cách sử dụng từ trong các ngữ cảnh khác nhau.

Các bạn hãy download sách tại đây.

 • Sách Destination C1 & C2

– Tác giả: Malcolm Mann, Steve Taylore Knowles

– Nhà xuất bản: Macmillan

– Năm tái bản gần nhất: 2020

Sách Destination C1&C2
Sách ngữ pháp từ vựng Destination C1&C2

Đây là cuốn sách cung cấp những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp tiếng anh theo từng chủ đề. Nội dung cuốn sách là tổng hợp những kiến thức, thường được sử dụng trong các kỳ thi chứng chỉ tiếng anh khung châu Âu. Ngoài cung cấp kiến thức sách còn hướng dẫn người đọc cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp theo ngữ cảnh phù hợp.

Các bạn có thể download cuốn sách tại đây.

Lộ trình học từ vựng tiếng anh C1 đến C2

Theo đánh giá tổng quát để học từ vựng C1 lên đến trình độ C2, trong quá trình ôn thi tiếng anh C1, C2 các bạn cần phải nắm vững 8000 từ vựng chuyên ngành và từ vựng của các chủ đề phức tạp. Nếu như dành khoảng 10-15 giờ học mỗi tuần thì các bạn sẽ mất khoảng 6 tháng thì mới thi đỗ bằng tiếng anh C2.

Tuy nhiên để đạt được kết quả tốt khi học từ vựng C2 sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: lộ trình học, khả năng học, mức độ tiếp xúc hàng ngày với tiếng anh, cách bạn áp dụng kiến thức đã học vào thực tế…Sau đây sẽ là mẫu lộ trình học từ vựng C1 đến C2 trong 6 tháng các bạn hãy tham khảo.

Tháng 1: Kiểm tra trình độ bản thân, tổng hợp tài liệu học tập

 • Tuần 1-2: Kiểm tra lại kiến thức từ vựng tiếng anh C1, thống kê những chủ đề từ vựng tiếng anh C2 thường xuất hiện trong đề thi.
 • Tuần 3-4: Hãy tìm hiểu và thu thập các tài liệu từ vựng C2 có các chủ đề chính như: Học tập, công việc, du lịch, nghệ thuật, khoa học, kinh doanh, chính trị…(Đây là các chủ đề thường dùng trong đề thi C2).  Các bạn có thể tìm nguồn từ vựng này trong tài liệu học tập, sách chuyên ngành, báo chí, tạp chí.

Tháng 2, 3: Học từ vựng cơ bản và chuyên ngành

 • Tuần 5-8: Khi bắt đầu học các bạn hãy chọn 3000-5000 từ vựng cơ bản từ các chủ đề đã chọn. Để nâng cao hiệu quả các bạn có thể sử dụng ứng dụng học tiếng anh hoặc từ điển để có thể tra cứu nghĩa của từ mà mình chưa biết, cũng như tìm hiểu cách sử dụng từ nhanh chóng hơn.
 • Tuần 9-12: Sau khi đã hiểu rõ các từ vựng cơ bản các bạn hãy thống kê và bắt đầu học từ vựng chuyên ngành. Trong quá trình học hãy sử dụng từ điển chuyên ngành hoặc tài liệu chuyên ngành để hiểu sâu hơn về ngữ cảnh sử dụng.

Tháng 4, 5: Học từ vựng C2 khi luyện 4 kỹ năng

 • Tuần 13-16:  Để nâng cao kiến thức từ vựng trong kỹ năng nghe đọc, các bạn hãy thường xuyên đọc sách, tài liệu, báo cáo  và nghe các bản tin, podcasts có nội dung phù hợp với chủ đề đang học và  được trình bày bởi diễn giả chuyên nghiệp.
 • Tuần 17-22: Hãy thường xuyên luyện viết bài luận, bài phê bình hoặc bài nghiên cứu mà trong đó sử dụng từ vựng tiếng anh C2 mà bạn mới học.
 • Để luyện nói các bạn hãy tham gia các cuộc thảo luận, trao đổi có cùng với chủ đề từ vựng C2 bạn đã học.

Tháng 6: Kiểm tra và đánh giá kiến thức

 • Tuần 23-26: Để đánh giá khả năng hiểu biết từ vựng C2 của bản thân, các bạn hãy thử làm các mẫu đề thi tiếng anh C2 hoặc nhờ người có kinh nghiệm nhận xét khả năng sử dụng từ vựng khi giao tiếp.

Trên đây là danh sách từ vựng tiếng anh C2 theo chủ đề và phương pháp học từ vựng hiệu quả nhớ lâu. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp các bạn nâng cao được trình độ tiếng anh của mình. Chúc các bạn sớm thi đạt chứng chỉ tiếng anh C2.

Xem thêm:

Download tài liệu ôn thi tiếng anh C1 C2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024