Download bài tập trắc nghiệm tiếng anh B1 VSTEP có đáp án

Trắc nghiệm là hình thức được thường sử dụng trong kỳ thi chứng chỉ tiếng anh B1 VSTEP. Nhằm giúp các bạn có thêm kiến thức để dễ dàng vượt qua bài thi trắc nghiệm tiếng anh B1. Ở bài viết này VSTEP Việt Nam sẽ gửi đến các bạn những mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng anh B1 có đáp án. Các bạn hãy download về để làm tài liệu luyện thi.

Các dạng trắc nghiệm tiếng anh B1

Bài thi tiếng anh B1 gồm 4 phần thi kỹ năng trong đó có 2 phần thi kỹ năng nghe và đọc sẽ sử dụng dạng đề thi trắc nghiệm. Có 3 dạng trắc nghiệm thường được sử dụng đó là:

 • Multiple Choice Question: Dạng đề thi trắc nghiệm tiếng anh chọn đáp án đúng A, B, C, D.
 • Cloze test:  Dạng đề thi trắc nghiệm chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
 • True – False: Dạng đề thi trắc nghiệm chọn phương án đúng sai.

Theo kinh nghiệm của những người đã từng thi B1 tiếng anh. Phần thi kỹ năng nghe thường sử dụng dạng trắc nghiệm chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (Cloze test). Phần thi kỹ năng đọc thường sử dụng dạng tác nghiệm chọn đáp án đúng (Multiple Choice Question). Dạng trắc nghiệm chọn đúng sai ít được sử dụng trong kỳ thi tiếng anh B1.

Mẫu trắc nghiệm tiếng anh B1
Mẫu trắc nghiệm tiếng anh B1 điền đáp án

Hướng dẫn giải đề thi trắc nghiệm B1 tiếng anh

Dưới đây là một số mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng anh B1 có đáp án đã được VSTEP Việt Nam phân chia thành từng dạng trắc nghiệm và kỹ năng, các bạn hãy tham khảo.

Cách giải đề thi trắc nghiệm Multiple Choice Question

Đây là một loại bài kiểm tra trong đó thí sinh phải chọn một đáp án đúng từ giữa nhiều lựa chọn có sẵn. Mỗi câu hỏi thường đi kèm với một số lựa chọn và thí sinh được yêu cầu chọn đáp án mà họ cho là chính xác nhất.

VD:

Exercise 1: Read the reading below carefully, and then complete it with the best option A, B, C or D given below:

Voluntary work helps foster independence and imparts the ability to deal with different situations, often simultaneously, thus teaching people how to (1)…….. their way through different systems. It therefore brings people into touch with the real world; and, hence, equips them for the future. Initially, young adults in their late teens might not seem to have the expertise or knowledge to impart to others that say a teacher or an agriculturalist or a nurse would have, (2)……..they do have many skills that can help others. And in the absence of any particular talent, their energy and enthusiasm can be harnessed for the benefit (3)…….. their fellow human beings, and ultimately themselves. From all this, the gain to any community no matter how many volunteers are involved is (4)…….. Employers will generally look favorably on people (5)……..have shown an ability to work as part of a team. It demonstrates a willingness to learn and an independent spirit, which would be desirable qualities in any employee.

Question 1:  A. take B; work; C put; D. give

Question 2:  A. but;  B. so; C. or; D. for

Question 3: A. under; B. of; C. on; D. out

Question 4: A. impassable; B. unattainable; C. undetectable; D. immeasurable. 

Question 5: A. which; B. what; C. whose; D. who

Cách làm: 

 • Khi làm bài thi hãy đọc thật kỹ đề bài, phân tích các cấu trúc câu. Tìm và đánh dấu các mệnh đề, xem các mệnh đề này đã đủ chủ từ, động từ …từ đó lựa chọn đáp án có nội dung tương ứng. 
 • Đọc kỹ các đáp án và đối chiếu đáp án để chọn câu trả lời đúng. 
 • Khi gặp câu hỏi khó hãy bỏ qua làm các câu dễ trước. Hãy dùng biện pháp loại trừ khi làm những câu mà bạn chưa tìm được đáp án.

Áp dụng những gợi ý trên chúng ta có đáp án cho mẫu câu hỏi trên như sau: 1B, 2A, 3B, 4D, 5D

Trắc nghiệm tiếng anh B1 chọn đáp án
Mẫu trắc nghiệm tiếng anh B1 chọn đáp án đúng

Nhận trọn bộ đề thi tiếng anh Vstep B1 – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội

Nhận đề ôn thi miễn phí

Cách giải đề thi trắc nghiệm tiếng anh B1 Cloze test

Đây là một dạng bài kiểm tra trắc nghiệm thường dùng trong đề thi đọc hiểu, trong đó một số từ trong đoạn văn đã bị loại bỏ và được thay thế bằng các ô trống (chỗ trống). Thí sinh phải điền vào các chỗ trống bằng từ phù hợp để hoàn thành câu chuyện hoặc đoạn văn

VD:

1- He is a good student. He is always …….. his hand

A. rises B. raises C. arises D. risen

2 – What will we do today? B. Let’s go for a walk.………

A. do you B. shall we C. do we D. don’t you

3 – Human beings. as distinct from …….. animals. can think for themselves.

A. another B. other C. others D. the others 

4 – The temple is only…….. drive from the station.

A. few minute B. few minutes C. a few minute D. a few minutes  

5 – Elementary school children. who have not yet been repeatedly disappointed by other people. are much more ……..than older and more cynical high school students.

A. inquisitive B. relaxed C. enjoyable D. trusting  

Cách làm:

 • Với dạng đề này các bạn cần phải xác định thể loại từ cần điền: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ…. Dựa vào các đáp án đã cho bạn sẽ thấy câu trả lời chính xác.
 • Hãy đánh dấu lại những đáp án đã chọn, bài thi B1 sẽ không có 1 đáp án cho 2 câu hỏi. Làm trước được càng nhiều câu, thì những câu khó sẽ dễ dàng lựa chọn đáp án hơn.
 • Luôn làm trước những câu dễ mà bạn biết đáp án chính xác. Những câu khó thì làm sau cùng bằng phương pháp loại trừ. Nếu sắp hết giờ mà chưa làm xong hãy điền tất cả đáp mà bạn nghĩ rằng đúng, không nên bỏ trống câu hỏi.

Từ những gợi ý trên chúng ta có đáp án cho mẫu đề thi trên như sau: 1B , 2B , 3B, 4D , 5D

Cách giải đề thi trắc nghiệm True – False

True-False là một dạng câu hỏi trong bài kiểm tra hoặc đánh giá, trong đó người làm bài phải quyết định xem một câu trả lời đã cho là đúng (True) hay sai (False).

VD:

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

I’m Anna. I’m in grade 6. I live in a peaceful house in the countryside with my family. My neighborhood is very nice and quiet. My house is my favorite place. There is a yard behind my house, so I can play sports or games with my elder brother. There is also a small pool so that I can swim in the summer. My house is small but it has a garden. There are many flowers in the garden and there are tall trees around my house. I love gardening so much.

 • Question 1: Anna is a student. True or false?
 1. True
 2. False
 • Question 2: She lives in the city with her family. True or false?
 1. True
 2. False
 • Question 3: The yard is in front of her house. True or false?
 1. True
 2. False
 • Question 4: She can swim. True or false?
 1. True
 2. False
 • Question 5: There is no garden in her house. True or false?
 1. True
 2. False

Cách làm:

 • Các câu hỏi của dạng đề này thường là: ý chính của bài đọc, cấu trúc của bài đọc, thông tin chi tiết trong bài (số lượng, hành động…), từ vựng, mục đích bài đọc.
 • Luôn đọc kỹ bài đọc và yêu cầu của câu hỏi, đánh dấu các từ khóa có thể là: danh từ, động từ, trạng từ…
 • Giải nghĩa các từ khóa trong bài để hiểu rõ thông tin bài đọc. Sau đó đọc lại câu hỏi để đối chiếu thông tin. Từ đó lựa chọn đáp án đúng hoặc sai.
 • Dạng bài này thường cho nhiều đáp án khá giống nhau. Tuy nhiên chỉ có 1 đáp án đúng, chính vì vậy các bạn cần phải đọc thật kỹ câu hỏi.

Từ những gợi ý trên chúng ta có đáp án cho mẫu câu hỏi trên như sau: Question 1:True; Question 2:False; Question 3: False; Question 4: True; Question 5: False.

Các bạn hãy áp dụng những hướng dẫn ở trên để thực hiện với các mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng anh B1 dưới đây.

Mẫu đề thi trắc nghiệm kỹ năng đọc tiếng anh B1

Exercise 1: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

   Mickey Mantle was one of the greatest baseball players of all time. He played for the New York Yankees in their years of glory. From the time Mantle began to play professionally in 1951 to his last year in 1968, baseball was the most popular game in the United States. For many people, Mantle symbolized the hope, prosperity, and confidence of America at that time.

   Mantle was a fast and powerful player, a “switch-hitter” who could bat both right-handed and left handed. He won game after game, one World Series championship after another, for his team. He was a wonderful athlete, but this alone cannot explain America’s fascination with him.

   Perhaps it was because he was a handsome, red-haired country boy, the son of a poor miner from Oklahoma. His career, from the lead mines of the West to the heights of success and fame, was a fairy-tale version of the American dream. Or perhaps it was because America always loves a “natural”: a person who wins without seeming to try, whose talent appears to come from an inner grace. That was Mickey Mantle.

   But like many celebrities, Mickey Mantle had a private life that was full of problems. He played without complaint despite constant pain from injuries. He lived to fulfill his father’s dreams and drank to forget his father’s early death. It was a terrible addiction that finally destroyed his body. It gave him cirrhosis of the liver and accelerated the advance of liver cancer. Even when Mickey Mantle had turned away from his old life and warned young people not to follow his example, the destructive process could not be stopped. Despite a liver transplant operation that had all those who loved and admired him hoping for a recovery, Mickey Mantle died of cancer at the age of 63.

Question 1: What is the main idea of the passage?

A. Mickey Mantle as the greatest baseball player of all time.

B. Mickey Mantle’s success and private life are full of problems.

C. Mickey Mantle and his career as a baseball player.

D. Mickey Mantle and the history of baseball.

Question 2: According to the passage, Mantle could ……

A. hit the ball to score from a long distance.

B. bat better with his left hand than with his right hand.

C. hit with the bat on either side of his body.

D. give the most powerful hit in his team.

Question 3: The word “this” as used in paragraph 2 refers to ……

A. Mantle’s being a fast and powerful player

B. Mantle’s being a wonderful athlete

C. Mantle’s being fascinated by many people

D. Mantle’s being a “switch-hitter”

Question 4: The author uses the word “But” in paragraph 4 to…….

A. change the topic of the passage

B. give an argument in favor of Mantle’s success and fame

C. explain how Mantle got into trouble

D. give an example of the trouble in Mantle’s private life

Question 5: The word “accelerated” in paragraph 5 is closest in meaning to …….

A. worsened

B. bettered

C. delayed

D. quickened

Đáp án: D

Question 6: We can see from paragraph 5 that after his father’s death, Mantle……

A. played even better   

B. forgot his father’s dream

C. led a happier life     

D. suffered a lot of pain

Question 7: Which of the following is mentioned as the main cause of the destruction of Mantle’s body?

A. His loneliness 

B. His way of life

C. His liver transplant operation

D. His own dream

Đáp án: 1B, 2C, 3B, 4A, 5D, 6D, 7B

Mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng anh B1 trắc nghiệm kỹ năng nghe

Research has shown that over half the children in Britain who take their own lunches to school do not eat (1)……in the middle of the day. In Britain schools have to (2)……_ meals at lunchtime. Children can choose to bring their own food or have lunch at the school canteen. One shocking finding of this research is that school meals are much healthier than lunches prepared by parents. There are strict (3) …… for the preparation of school meals, which have to include one (4) …… of fruit and one of vegetables, as well as meat, a dairy item and starchy food like bread or pasta. Lunchboxes (5) ……by researchers contained sweet drinks, crisps and chocolate bars. Children consume twice as much sugar as they should at lunchtime.

Question 1:

 • appropriately
 • properly
 • probably 
 • possibly

Question 2:

 • give B.
 • provide C. 
 • make. 
 • do

Question 3: 

 • standards 
 • procedures 
 • conditions
 • regulations

Question 4:

 • piece 
 • portion
 • helping
 • amount

Question 5: 

 • examined.
 • eaten. 
 • taken 
 • investigated

Đáp án: 1 appropriately, 2 provide C ,3 standards, 4 portion, 5 examined.

trắc nghiệm tiếng anh B1 chọn đáp án đúng
Mẫu trắc nghiệm tiếng anh B1 kỹ năng nghe chọn đáp án đúng

Nhận trọn bộ đề thi tiếng anh Vstep B1 – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội

Nhận đề ôn thi miễn phí

Download đề thi trắc nghiệm tiếng anh B1 có đáp án.

Dưới đây xin được gửi tặng các bạn những bộ đề thi B1 tiếng anh đã được VSTEP Việt Nam tổng hợp lại từ những nguồn uy tín. Thường xuyên rèn luyện với những bộ đề trắc nghiệm này sẽ giúp các bạn làm quen cấu trúc đề thi và nội dung thi. Đẩy nhanh quá trình ôn thi tiếng anh B1 và giúp bạn đạt thành tích cao trong kỳ thi B1 tiếng anh thực tế.

Video hướng dẫn cách làm bài thi trắc nghiệm tiếng anh B1

 • Dưới đây là video hướng dẫn cách làm và mẹo làm bài thi tiếng anh B1 của Hoàng Gia media. Các bạn hãy tham khảo.

Xem thêm:

Tổng hợp các phần mềm luyện thi tiếng anh B1.

Sai lầm thường mắc khi làm bài thi trắc nghiệm tiếng anh B1

Sai lầm thường mắc Nguyên nhân – Hậu quả Cách khắc phục
Không đọc câu hỏi kỹ Vội vàng hoặc thiếu sự chú ý dẫn đến chọn sai kết quả Đọc câu hỏi một cách cẩn thận, tập trung.
Bỏ qua từ vựng và ngữ pháp Tập trung chỉ vào ý nghĩa của câu hỏi mà không dịch nghĩa từ vựng và ngữ pháp dẫn đến hiểu nhầm câu hỏi Từ vựng và ngữ pháp là những thông tin đầu tiên cần phải dịch nghĩa trước khi chọn đáp án
Không kiểm tra lại đáp án sau khi làm xong Vội vàng hoặc tự tin quá mức bỏ sót những câu sai hay lỗi chính tả Mỗi câu hỏi kiểm tra lại ít nhất 1 lần hoặc kiểm tra lại toàn bộ bài thi sau khi hoàn thành
Phân bổ thời gian làm bài không hợp lý Thiếu kỹ năng quản lý thời gian Trong quá trình luyện thi hãy luyện tập cách quản lý thời gian làm bài. Ví dụ như mỗi câu hỏi chỉ giải trong 3 phút, nếu không trả lời được bỏ qua để làm sau.
Không đọc kỹ đáp án Đáp án thường có những từ đồng nghĩa những sai ngữ cảnh, không đọc kỹ sẽ chọn sai đáp án Nên đọc toàn bộ đáp án trước khi lựa chọn, hãy đánh dấu loại bỏ những đáp án sai để không chọn nhầm
Không hiểu cấu trúc đề thi Không luyện tập và tìm hiểu cấu trúc đề thi từ trước sẽ gặp khó khăn khi làm bài, mất nhiều thời gian Ôn cấu trúc đề thi và làm nhiều bài thi thử tiếng anh
Đọc đề thi quá nhanh Quá vội vàng khi làm bài thi, đọc quá nhanh dẫn tới bỏ sót từ hiểu sai nghĩa câu hỏi hay đoạn văn Nên rèn luyện kỹ thuật “Scanning” hoặc “Skimming” đây là kỹ thuật đọc lướt tìm ý chính sẽ giúp các bạn có thể nhanh chóng hiểu nghĩa của câu hỏi hoặc đoạn văn

Trên đây là những mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng anh B1 có đáp án và những bộ đề thi trắc nghiệm B1 tiếng anh. Mong rằng với những tài liệu đã chia sẻ, VSTEP Việt Nam đã giúp các bạn có thêm tài luyện để luyện thi. Chúc các bạn sớm thi đỗ chứng chỉ B1.

Xem thêm:

Download đề thi công chức tiếng anh B1.

Kinh nghiệm thi và mẹo thi tiếng anh B1.

Học viên lưu ý: Các tài liệu, đề thi trong bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn, do đó không hoàn toàn chuẩn với cấu trúc đề thi của tất cả các trường qua các năm. Để đảm bảo kết quả tốt nhất, học viên nên tham gia các lớp học ôn với bộ giáo trình và đề thi được cập nhật mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7