Trắc nghiệm tiếng anh A2 là hình thức được sử dụng, cho tất cả các kỳ thi chứng chỉ A2 tiếng anh hiện nay. Ở nội dung bài viết này VSTEP Việt Nam xin gửi đến các bạn những thông tin cần thiết về đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2, giúp quá trình ôn luyện của bạn nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bài thi tiếng anh A2 sử dụng hình thức trắc nghiệm trong phần thi nào?

Thi trắc nghiệm (Objective test) là hình thức thi mang lại sự thuận tiện cho thí sinh, giúp tiết kiệm thời gian và công sức chấm bài thi cho giáo viên. Hình thức trắc nghiệm tiếng anh A2 thường được sử dụng trong 3 phần thi kỹ năng đó là: kỹ năng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc.

Mỗi phần sẽ có nhiều câu hỏi về kiến thức tiếng Anh, mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có từ 3 hoặc 4 đáp án dạng A, B, C, D để thí sinh lựa chọn đáp án đúng.

đề thi kỹ năng nghe a2 phần 4
Lựa chọn đáp án đúng là dạng trắc nghiệm thường dùng trong đề thi A2

Các dạng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh A2 thường dùng

Đề thi tiếng anh A2 thường sử dụng 8 dạng câu hỏi như sau:

STT Dạng câu hỏi Nội dung câu hỏi Mẫu câu hỏi
1 Hoàn thành câu Đề bài sẽ cho một câu và khuyết đi một chỗ trống và 4 đáp án.
Thí sinh sẽ phải chọn một đáp án để hoàn thành câu văn đó một cách chính xác nhất.
One ….method for keeping our mind active is doing crosswords.

A. popularity

B. popularize

C. popularly

D. popular

2 Đọc hiểu Đề bài sẽ đưa ra 1 đoạn văn và các câu hỏi liên quan đến đoạn văn đó. Thí sinh sẽ phải đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng nhất. The film is …..  interesting but I don’t want to watch it again.

A. quite

B. just

C. already

D. too

3 Phát âm Đề bài sẽ cho bốn từ, học sinh sẽ phải chọn ra từ có phát âm khác với 3 từ còn lại. Dạng bài phát âm được chia thành hai dạng đó là: Dạng phát âm và  dạng trọng âm. A. Push

B. Lunch

C. Fun

D. Muc

4 Viết lại câu Đề bài sẽ cho một câu văn và bốn đáp án, thí sinh sẽ phải chọn ra câu văn có nghĩa sát với câu được đưa ra ở đề bài. ….. at home yesterday?

A. Do you stay

B.Did you stay

C.Have you stayed

D.Will you stay

5 Từ đồng nghĩa và trái nghĩa Đề bài sẽ cho một câu sau đó sẽ gạch chân một từ/ cụm từ và đưa ra 4 đáp án. Thí sinh sẽ phải chọn đáp án là từ đồng nghĩa- trái nghĩa với từ in đậm. The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A.effects

B.symptoms

C.hints

D.demonstrations

6 Hoàn thành đoạn văn Đề bài sẽ cho một đoạn văn bị khuyết, học sinh sẽ phải đọc và lựa chọn đáp án để hoàn thành đoạn văn. The Channel Islands are nearer to France than to England and have a long and interesting history. The first people to live on them… (1)the Romans. In the 12th century, the French built Castle Cornet on Guernsey, the second…. (2) island in the group.
1. A. was    B. been     C. were
2. A. large   B. larger    C. largest
7 Tìm lỗi sai Đề bài sẽ cho môt câu văn chứa lỗi sai (ngữ pháp hoặc từ vựng) và bốn đáp án . Thí sinh sẽ phải lựa chọn đáp án chứa lỗi sai trong câu văn. Hardly did he enter the room when all the lights went out.

A. did he enter

B. when

C. the lights

D. went

8 Hồi đáp trong giao tiếp Đề bài sẽ cho một câu nói thường xuyên sử dụng trong giao tiếp (thường là cảm ơn, xin lỗi, lời mời,..) và 4 đáp án là các lời hồi đáp. Thí sinh sẽ phải lựa chọn đáp án chính xác để hồi đáp lại câu nói trong đề bài. MAI: “Let’s go to school by bike instead of motorbike”
TRANG: “…..”A. Good idea!B. I need it

C. No. I don’t

D. Why’s that

Mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. They went from one shop to …….
A. each other
B. other
C. the rest
D. another

2. When water freezes, it ……. into ice.
A. turns
B. has turned
C. would turn
D. is turning

3. Charles ……. a box of chocolates.
A. gives often Pat
B. often gives Pat
C. often Pat gives
D. to Pat often gives

4. My parents …… got a car.
A. haven’t
B. hasn’t
C. don’t
D. isn’t
5. I …… you.
A. loving
B. loves
C. to love
D. love

6. …… means has been considered.
A. All
B. Both
C. All the
D. Every

7. When I see Barbara in the street, she always …… at me.
A. smiled
B. has smiled
C. was smiling
D. smiles

8. The fewer bags you take …… trouble you will have.
A. the fewer
B. the little
C. the less
D. the least

9. They moved to Thonburi …… May 17.
A. on
B. at
C. in
D. zero

10. My uncle went out of the house …… ago.
A. an hour’s half
B. a half of hour
C. half an hour
D. a half hour

11. I wonder …… we shall catch the last bus.
A. what
B. weather
C. whether
D. which

12. Did you like my friend? – Very much. She’s …… charming as you said she was.
A. as
B. very
C. more
D. too

13. The more he tried to help her, …… she seemed to appreciate it.
A. less
B. lesser
C. the less
D. the lesser

14. Peter works in London. ……
A. He goes there by train
B. He goes there by train.
C. He goes by train there.
D. There he goes by train.

15. The news …… as soon as possible.
A. release
B. will release
C. will have been released
D. will be released

16. I don’t want ……. milk today.
A. some
B. any
C. no
D. many

17. The police haven’t yet found the car …….was in the accident.
A. which
B. which it
C. it which
D. it

18. We ……. understand this.
A. can’t
B. don’t can
C. not can
D. don’t able to

19. We rented a bicycle ……..
A. by hours
B. by an hour
C. by the hour
D. for hours

20. They …… last weekend.
A. had swim
B. went for swimming
C. went swimming
D. were swim

21. Will you be …… kind as to help me with this heavy box?
A. as
B. so
C. very
D. enough

22. The student’s were so untidy it was like a ……..
A. pity
B. cowshed
C. chicken-coop
D. monkey-house

23. He ……. in London at this very moment.
A. will study
B. studies
C. is studying
D. has been studying

24. She can never keep still while her photograph is ……..
A. being taken
B. taking
C. being taken
D. took

25. Some parts of Asia are among the crowd in the world …… There are many forest areas where few people live.
A. consequently
B. otherwise
C. moreover
D. never the less

Đáp án: 1D, 2B, 3B, 4A, 5D, 6D, 7D, 8C, 9A, 10C, 11C, 12A, 13C, 14A, 15D, 16B, 17A, 18A, 19C, 20C, 21B, 22A, 23C, 24A, 25D.

Nhận trọn bộ đề thi tiếng anh Vstep A2 – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội

Nhận đề ôn thi miễn phí

Download đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2

Dưới đây là tổng hợp những bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ A2 tiếng anh, các bạn hãy tải về hàng ngày ôn luyện để làm quen với cấu trúc đề thi, cũng như nâng cao trình độ của mình.

Phần mềm luyện thi trắc nghiệm tiếng anh miễn phí:

Dưới đây à một số phần mềm luyện thi tiếng anh A2, các bạn hãy tải về luyện tập hàng ngày để nâng cao trình độ bản thân.

đề thi đọc hiểu nối biển A2
Mẫu đề thi trắc nghiệm nối thông tin đề thi đọc tiếng anh A2

Xem thêm:

Download bộ đề thi tiếng anh A2 của Bộ Giáo dục.

Sai lầm thường mắc khi thi trắc nghiệm tiếng anh A2

Trong bài thi trắc nghiệm A2 các câu hỏi về thì thời, động từ khuyết thiếu, câu điều kiện… phần dễ mất điểm nhất thường nằm ở các câu hỏi như sau:

STT Lỗi gây mất điểm Giải pháp xử lý
1 Lựa chọn điền danh từ/tính từ/phó từ. Ví dụ: beauty / beautiful / beautifully. Mỗi loại từ sẽ có cách dùng khác nhau nên thí sinh rất dễ nhầm vì các từ này đồng nghĩa khi dịch ra tiếng việt. Hãy thực hành thật nhiều với các loại từ này bằng cách hoàn thành câu với từng loại câu tron quá trình luyện viết.
2 Động từ bất quy tắc: Vì chúng bất quy tắc nên bắt buộc phải nhớ – do đó tỷ lệ nhầm lẫn là luôn có ở các thí sinh ôn thi cấp tốc. Trong quá trình ôn luyện hãy tổng hợp và ghi chép lại những động từ bất quy tắc mà bạn gặp.
3 Động từ ghép. Ví dụ: Make up for: bù đắp, đền bù; Make up with: giảng hòa – chỉ thay đổi một giới từ mà ý nghĩa cả cụm thay đổi. Phần này cũng khá bất quy tắc Nên thực hành với nhiều đề thi để nhớ.
4 Câu hỏi suy luận. Ví dụ “John đi London vào thứ 4. Anh ấy đến Berlin sau 2 ngày” – Hỏi John đi Berlin vào ngày nào. Khi dịch ra tiếng Việt thì rất đơn giản khi đáp án là “thứ 6”. Tuy nhiên khi ở tiếng anh, chắc chắn nhiều người sẽ bắt keyword là “Wednesday” – Thứ 4 và chọn đáp án này. Dĩ nhiên như vậy là sẽ sai. Hãy luyện nghe thật kỹ, luyện tập cách xác định từ khóa chính trong các bản ghi âm hoặc bài đọc
5 Dạng bài “hoàn thành câu” trong đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2 sẽ bao gồm 2 nhóm bài: Nhóm sử dụng kiến thức ngữ pháp và nhóm sử dụng kiến thức từ vựng. Các bạn cần phải ôn thật kỹ và nắm vững kiến thức ngữ pháp và từ vựng ở các chủ đề quen thuộc.
6 Khi thi nói quên chào ban giám khảo, trả lời ngập ngừng, ấp úng Hãy thường xuyên luyện tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với bạn bè hoặc thầy cô, sẽ giúp các bạn tự tin hơn, dễ kiếm điểm trong phần thi kỹ năng nói và tạo phản xạ tự nhiên khi làm dạng bài trắc nghiệm “hồi đáp trong giao tiếp”.
7 Đối với câu hỏi “từ đồng nghĩa – trái nghĩa” để làm tốt dạng bài này các bạn cần phải học thật nhiều cấu trúc câu và từ mới. Việc dịch nghĩa sẽ không mang lại hiệu quả khi làm dạng câu hỏi này. Nên làm bảng tổng hợp danh sách các từ đồng nghĩa trái nghĩa và thương xuyên ôn luyện để ghi nhớ

Đào Tạo Chương Trình A2 Vstep Đặc Biệt: Giáo Trình Mới Nhất Từ Giảng Viên – Giám Khảo Kỳ Thi Vstep Tại Các Trường Đại Học Việt Nam

Nhận tư vấn từ giảng viên

Ngoài những cách luyện thi trắc nghiệm tiếng anh A2 trên đây, để rút ngắn thời gian ôn luyện các bạn nên lựa chọn luyện thi tiếng anh A2 tại đơn vị luyện thi uy tín như VSTEP Việt Nam. Tại đây các bạn sẽ được hướng dẫn luyện thi bởi những thầy cô giỏi, đã có nhiều năm kinh nghiệm. Được đào tạo bởi các phương pháp giảng dạy khoa học, mang lại hiệu quả cao giúp các bạn có đầy đủ kiến thức để thi đỗ ngay lần thi đầu tiên.

Trên đây là mọi thông tin cần biết về thi trắc nghiệm tiếng anh A2, cùng với những bộ đề thi tiếng anh A2. Nếu như các bạn vẫn còn những thắc mắc. cần được giải đáp, hãy để lại bình luận dưới bài viết này để được giải đáp.

Xem thêm:

Hướng dẫn đăng ký thi thử tiếng anh A2 online miễn phí.

Học viên lưu ý: Các tài liệu, đề thi trong bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn, do đó không hoàn toàn chuẩn với cấu trúc đề thi của tất cả các trường qua các năm. Để đảm bảo kết quả tốt nhất, học viên nên tham gia các lớp học ôn với bộ giáo trình và đề thi được cập nhật mới nhất.

Add Your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.560.903 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7