Ngữ pháp tiếng anh B2 gồm những chủ điểm nào? Bài thi tiếng anh B2 thường kiểm tra những kiến thức gì? Download tài liệu học ngữ pháp B2 tiếng anh anh ở đâu? Tất cả sẽ được Vstep Việt Nam giải đáp tại bài viết này.

Yêu cầu về ngữ pháp trình độ B2

Tiếng anh B2 là trình độ tiệm cận bậc cao cấp,người đạt trình độ tiếng anh B2 cần phải nắm rõ mọi cấu trúc câu cơ bản như: câu chào, các thì hiện tại, quá khứ , tương lai…Không mắc lỗi cơ bản khi nói, viết có khả năng phản xạ tốt không mất thời gian suy nghĩ quá lâu khi trả lời.

Ngoài ra ở trình độ B2 tiếng anh học viên còn phải biết được một số cấu trúc nâng cao dạng từ vựng liên kết với ngữ pháp và có khả năng viết các bài luận đầy đủ các ý, liên kết chặt chẽ.

ngữ pháp B2 tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh trình độ B2 gồm những nội dung gì?

Các chủ điểm ngữ pháp tiếng anh B2

Ngữ pháp tiếng anh B2 sẽ bao gồm những kiến thức ngữ pháp ở trình trình độ B1 và những cấu trúc ngữ pháp nâng cao cấu tạo nên từ và câu trong tiếng Anh. Dưới đây là tổng hợp 46 cấu trúc ngữ pháp B2 tiếng anh. Các bạn hãy tham khảo.

Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh B2 Ví dụ
I + let + O + do sth = S + allow + S.O + to do Sth My uncle allowed him to take the day off for his birthday.
Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + V(P2) The house should not be used in case it has broken roof
It + be + adj = What + a + adj + N! What an interesting movie
S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V Studying is necessary to get a good life in the future
S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth I like the book that I borrowed from you yesterday
S + V + adv = How + adj + S + be … How fast does she wash clothes?
S + V + and + S + V = S + V + both … and He is smart and rich
S + V + O… = S + be + noun + when/where/whom/which… + adj clause(mệnh đề tính ngữ) I like the storybook that I borrowed from you yesterday
S1 + V1 + if + S2 + V2 (phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định) If you don’t study harder, you will fail the exam
This is the first time + S + have + V(P2) = S+be + not used to + Ving/N I’m not used to seeing so many people laughing at the end of a movie.
Although + clause = despite + N = in spite of / despite + N/V-ing/phrase Although he is young, he knows many things
Although + clause = In spite of + Noun/gerund = Despite + Nound/gerund Even though he is sick, he still goes to work
At no time + dạng đảo ngữ I never thought he loved me
Because + clause = because of + N He can’t sing because he has a sore throat
Can = tobe able to = be possible I can speak English fluently
It seems that = It appears that = It is likely that = It look as if/ as though Looks like she’ll be late
It takes Sb khoảng thời gian to do sth = Sb spend khoảng thời gian doing sth It took him 5 hours to get to the city center.
It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth They have to do this work.
Like = to be interested in = enjoy = keen on = to be fond of Ving She likes to read books
Need to V = tobe necessary (for sb) to V You don’t have to email him
Not ……….. any more I no longer live in the city
Not………until …….. It was not until the early 2035s that humans flew to Mars.
Prefer sb to do sth = S1 + Would rather + S2 + Vo sth I like you (don’t) drink coffee here
S + ask + sb + to do sth = S + have + sb + do sth = The police asked him to identify the other woman in the next room
S + be + adj + prep = S + V + adv My students do well in Literature
S + be + ing-adj = S + be +ed-adj I’m interested in the movie Avatar
S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth He wants her to spend more time with him
S + had + hardly + VpII when/before + S + Vpast I was just leaving the hotel when he appeared
S + often + V = S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N Mai Lan is used to crying when facing difficulties
S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth I didn’t forget to have a Geography test tomorrow
S + request + sb + to do sth= S + have + sb + do sth The teacher asks the students to memorize this song.
S + should/ had better/ ought to + V = S + be + supposed to do sth He has to go to work tonight
S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive He studied hard to pass the driving test
S + V + no + N = S + be + N-less he is always careless with her words
S + V + not only … + but also = S + V + both … and He translates quickly and accurately
S + V + O = S + find + it (unreal objective Tân ngữ ko xác định) + adj + to + V Iron man is an interesting book
S + V + so that/ in order that S + V = S + V + to + infinitive: I study English to find a good job in the future
S + V + too + adj/adv (for sb) to do sth = S + not + V +adj/adv + enough + He’s too young to get married
S + V = S + be + ed-adj I’m amazed at him
S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth The teacher asks the students to memorize this song.
S1 + didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause he didn’t pass the exam because he didn’t study hard
S1 + simple present + and S2 + simple future = If + S1 + simple present + S2 + simple future. We are working hard. We will use English well
Succeed in doing sth = manage to do sth We dug the Suez Canal
To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V It is important to learn English
Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth It’s not worth him staying up late
Understand = to be aware of Do you understand B2 English grammar structure?
Why don’t you do sth? = In my opinion = Let’s + V = S + advise + you + to v = S + suggest + that + S + present subjunctive I recommend going to the movies this Monday

Xem thêm:

Nhận trọn bộ đề thi tiếng anh Vstep B2 – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội

Nhận đề ôn thi miễn phí

Download tài liệu học ngữ pháp tiếng anh B2

Dưới đây là một số tài liệu học ngữ pháp tiếng anh B2 trực tuyến. Các bạn hãy tham khảo và lựa chọn cho mình tài liệu phù hợp nhất.

Các bạn có thể học ngữ pháp trực tuyến tại

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số bộ sách học ngữ pháp tiếng anh B2, được nhiều người đánh giá cao về chất lượng.

  • Sách ngữ pháp tiếng anh B2 – Destination B2 . Cuốn sách gồm 28 Units sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho các kỳ thi cấp độ B2. Các unit về từ vựng và ngữ pháp được đan xen lẫn nhau rất phù hợp cho những ai đang chuẩn bị thi sát hạch ở trình độ B2.
  • English Grammar In Use là cuốn sách tự học dành cho người muốn nâng cao trình độ ngữ pháp của tiếng Anh. Nội dung bên trong tập trung vào phần bài tập và đáp án đi kèm. Đồng thời cuốn tài liệu này còn cung cấp 115 chủ điểm ngữ pháp giúp người học tiếng anh trình độ B2 có thể hiểu rõ dạng câu, từ, cụm từ.
  • 250 bài tập ngữ pháp tiếng Anh Cuốn sách này là tổng hợp 250 bộ đề thi ngữ pháp tiếng anh B2, giúp cho quá trình ôn luyện hiệu quả hơn,  giúp bạn nhanh chóng nắm vững kiến thức ngữ pháp tiếng Anh.

Các bạn hãy tham khảo nhiều tài liệu hơn tại bài viết: Download tài liệu ôn thi B2 tiếng anh.

Ngữ pháp trình độ tiếng anh B2
Tải tài liệu học ngữ pháp tiếng anh B2 miễn phí

Xem thêm:

Những kiến thức ngữ pháp thường sử dụng trong đề thi B2

Để học ngữ pháp tiếng anh B2 hiệu quả và vượt qua kỳ thi dễ dàng. Các bạn chỉ nên tập trung ôn luyện những kiến thức ở trình độ B2 tiếng anh. Cụ thể như:

Các thì đơn và tiếp diễn

  • Các thì đơn thường dùng để nói về các hoạt động chung chung, thì tiếp diễn để tập trung vào các hành động tiếp diễn và thường xảy ra xung quanh thời điểm nói.  Trong bài thi Speaking B2, bạn sẽ phải trả lời các câu hỏi về bản thân. Lúc này, bạn sẽ cần phải sử dụng đúng thì của động từ và thì của câu đơn hay tiếp diễn.

Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

  • Khi mô tả lại những hành động trong quá khứ không liên quan đến hiện tại bạn sẽ phải dùng thì quá khứ đơn. Trong bài thi Speaking B2, bạn có thể phải nói về các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ liên quan đến bản thân hoặc về các vấn đề khác.

Câu bị động

  • Thường được sử dụng khi mà bạn muốn lời nói nghe có vẻ trang trọng. Trong bài thi Writing B2 của cả 2 phần thi, chắc chắn bạn sẽ cần sử dụng đến câu bị động, đặc biệt là trong các bài viết cần giọng điệu trang trọng.

Động từ khiếm khuyết

  • Thường sử dụng để chỉ các hành động có thể nhưng không chắc chắn xảy ra trong tương lai. Bạn có thể tìm thấy các động từ khiếm khuyết trong bài thi Reading và bài Listening, nếu bạn hiểu đúng nghĩa của động từ này, bạn sẽ có cơ hội nâng cao điểm số.

Mạo từ xác định

Thường được sử dụng để nói về những người hoặc những điều mà người nói đã biết. Mạo từ được dùng rất nhiều trong bài thi Writing.

Tính từ so sánh

Sử dụng tính từ so sánh để mô tả người hoặc vật sẽ cung cấp nhiều từ vựng trong bài thi Speaking và Writing. Bạn có thể cần so sánh chúng bằng cách sử dụng cấu trúc so sánh hơn hoặc so sánh hơn nhất.

Ngoài những kiến thức ngữ pháp trình độ B2 quan trọng ở trên. Trong quá trình học các bạn cũng cần phải áp dụng những kiến thức mới học được vào thực hành. Hãy thường xuyên làm bài tập để hiểu các trường hợp vận dụng, cũng như sử dụng ngữ pháp  linh hoạt hơn.

Ngữ pháp tiếng anh B2 bao gồm những kiến thức rất rộng. Quá trình tự học sẽ mất rất nhiều thời gian nếu như nền tảng tiếng anh của bạn chưa tốt. Để có thể rút ngắn thời gian học, cách tốt nhất là bạn nên đăng ký theo học tại trung tâm uy tín để được các thầy cô hướng dẫn.

Trung tâm luyện thi Vstep Việt Nam là nơi có rất nhiều giảng viên tiếng anh nhiều năm kinh nghiệm, đang công tác tại các trường Đại học lớn. Các giảng viên có nhiều phương pháp giảng dạy hay, độc đáo sẽ giúp bạn bổ sung những kiến thức ngữ pháp cần thiết, từ đó hỗ trợ bạn thi đỗ B2 tiếng anh trong thời gian ngắn nhất.

Tại trung tâm còn có những bộ đề thi và tài liệu học ngữ pháp B2 được biên soạn công phu, bám sát kiến thức những kỳ thi gần nhất. Đến với Vstep Việt Nam các bạn sẽ được chia sẻ miễn phí những bộ tài liệu này.

Đào Tạo Chương Trình B2 Vstep Đặc Biệt: Giáo Trình Mới Nhất Từ Giảng Viên – Giám Khảo Kỳ Thi Vstep Tại Các Trường Đại Học Việt Nam

Kết nối với ban tiếp nhận hồ sơ

Nếu như các bạn cần được tư vấn thêm. Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Trung Tâm Luyện Thi Vstep Việt Nam

Địa chỉ: 5/1 Phạm Văn Bạch, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Hotline: 0968.560.903.

Như vậy Vstep Việt Nam đã gửi đến các bạn những chủ điểm ngữ pháp B2 tiếng anh quan trọng và tài liệu luyện thi ngữ pháp tiếng anh B2. Hy vọng những tin tức này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện thi của mình. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.560.903 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7