Đề thi trắc nghiệm tiếng anh công chức trình độ A2 có đáp án

Bạn đã biết gì đề thi tiếng anh A2 công chức? Cấu trúc đề thi thế nào? Download đề thi tiếng anh A2 viên chức ở đâu?…Ở bài viết này VSTEP Việt Nam sẽ gửi tới các bạn, những bộ đề thi thử tiếng anh A2 công chức có đáp án, bám sát đề thi thực tế được biên soạn và rút gọn từ 437 đề thi tiếng anh A2 công chức.  Thông tin chi tiết các bạn hãy xem nội dung bên dưới đây..

Giới thiệu về kỳ thi tiếng anh A2 công chức

Tiếng anh A2 là trình độ tối thiểu bạn phải đạt được, nếu như muốn ứng tuyển vào làm nhân viên công chức nhà nước. Sở hữu chứng chỉ tiếng anh A2 là điều kiện để hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi công chức, viên chức hàng năm. Để được làm nhân viên chính thức, các bạn cần phải vượt qua phần thi tiếng anh đầu vào tương đương trình độ A2 của kỳ thi tuyển công chức. Quy định này đã được nếu rất rõ ràng và chi tiết tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

Thi công chức yêu cầu trình độ tiếng anh bậc mấy?

Theo quy định, công chức nhà nước phải đạt tối thiểu trình độ tiếng anh bậc 2 VSTEP. Tùy vào từng vị trí công việc mà sẽ có những yêu cầu về cấp bậc trình độ tiếng anh khác nhau. Bên cạnh chứng chỉ tiếng anh bậc 2, các loại chứng chỉ tiếng anh quốc tế cũng có thể dùng để thi công chức theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT. Điều kiện để được chấp nhận đó là các chứng chỉ này phải còn thời hạn sử dụng và có giá trị tương đương với bậc 2 VSTEP trở lên.

Dưới đây là một số chứng chỉ tiếng anh quốc tế được chấp nhận để thi công chức:

 • Chứng chỉ tiếng anh khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu.
 • Chứng chỉ TOEIC.
 • Chứng chỉ IELTS.
 • Chứng chỉ TOEFL.
Thi tuyển công chức môn tiếng Anh
Thi tuyển công chức môn tiếng Anh

Nhận trọn bộ đề thi tiếng anh Vstep A2 – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội và Đại học Ngoại Ngữ Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhận đề ôn thi miễn phí

Cấu trúc đề thi tiếng anh công chức A2

Theo nghị định số 138/2020/NĐ-CP cấu trúc đề thi tiếng anh A2 công chức gồm 3 phần với tổng 30 câu hỏi trắc nghiệm. Bài thi sẽ được chấm điểm tự động thí sinh cần phải trả lời đúng từ 50% trở lên (trên 15 câu trả lời đúng) thì mới đủ điểm để thi tiếp bài chuyên ngành.. Thông tin chi tiết từng phần thi như sau:

Phần thi Số câu hỏi Thời gian thi Nội dung câu hỏi Điểm tối đa
Ngữ pháp 20 câu 15 phút Câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh A2 phần ngữ pháp sẽ có 4 phương án A, B, C, D thí sinh đọc câu hỏi và lựa chọn đáp án đúng. 20 điểm
Đọc hiểu dạng đục lỗ 5 câu 5 phút Các câu hỏi sẽ là những đoạn văn ngắn và thiếu đi một từ bất kỳ. Thí sinh cần phải lựa chọn đáp  án đúng cho từ còn thiếu. 5 điểm
Sắp xếp câu 5câu 10 phút Câu hỏi sẽ là những từ được sắp xếp ngẫu nhiên. Thí sinh sẽ phải lựa chọn đáp án được sắp xếp đúng. 5 điểm

Tham khảo mẫu đề thi tiếng anh công chức:

Phần 1: Mẫu bài Ngữ pháp A2 công chức

Câu hỏi 1: The company is very efficient and gives a ……… service.

 1. speeding
 2. speed
 3. speediness
 4. speedy

Câu hỏi 2. The Wagners ……………. to Florida two years ago.

 1. moved
 2. will move
 3. move
 4. had been moving

Câu hỏi 3. ………………………………………… , the phone will be cut off.

 1. If you paid the phone bill today
 2. Unless you pay the phone bill today
 3. On condition that you had paid the phone bill before
 4. In case you have paid the phone bill

Câu hỏi 4. Mr. and Mrs. Wilson ………….. some disputes with their neighbors.

 1. having
 2. have been having
 3. have having
 4. have been had

Câu hỏi 5. Television is a prime source of home entertainment; ……………., it is a cheap babysitter.

 1. furthermore
 2. therefore
 3. accordingly
 4. on the contrary

Câu hỏi 6. ……………. the English teacher said was downright inspiring.

 1. That
 2. What
 3. As
 4. When

Câu hỏi 7. Some students are nervous of computers or anything high-tech …………….. others enjoy new challenges and regard learning how to use computers as a kind of game.

 1. and
 2. but
 3. while
 4. however

Câu hỏi 8. I …………….. the house before you calleD. 

 1. leave
 2. am leaving
 3. had left
 4. had been leaving

Câu hỏi 9. I’m sorry, I can’t remember …….. her last week.

 1. meeting
 2. to meeting
 3. meet
 4. met

Câu hỏi 10. The world wouldn’t be a better place …………… more people respected English teachers.

 1. if
 2. unless
 3. except
 4. when

Câu hỏi 11. Louise was listening to the radio while she ……………… the house.

 1. is cleaning
 2. was cleaning
 3. had cleaned
 4. will dean

Câu hỏi 12. Your daughter has a good voice. Her interest in singing …………………. encourageD. 

 1. should be
 2. should
 3. be
 4. have

Câu hỏi 13. After a short time in England, I began to understand …………… the English see Americans as loud and ill-mannereD. 

 1. whether
 2. what
 3. how
 4. when

Câu hỏi 14. Going to the movies last night ……………. a lot of fun.

 1. were
 2. was
 3. are
 4. being

Câu hỏi 15. We always …………………. a present to Elsa on her birthday.

 1. are taking
 2. are taken
 3. take
 4. taking

Câu hỏi 16. I’ve been to the theater………….. of times.

 1. most of
 2. much
 3. a little
 4. few

Câu hỏi 17. Exercising every day …………………. good for your health.

 1. are
 2. he
 3. were
 4. is

Câu hỏi 18. You should wear this dress because it’s……………..that one.

 1. elegant
 2. the most elegant
 3. more elegant than
 4. the elegance

Câu hỏi 19. We ………….. to the baseball game when it started to rain.

 1. are driving
 2. drives
 3. driven
 4. were driving

Câu hỏi 20. I ………….. Michael for years.

 1. have known
 2. was known
 3. knowing
 4. know

Phần 2: Mẫu bài đọc hiểu A2 công chức

In his book “The Making of the President”, 1960, Theodore White made some insightful observations about the television debates between Kennedy and Nixon .He contended that the debates had to be analyzed within the context of the explosion in the field of communications. During the previous debate, Americans had purchased television sets at a phenomenal rate. By the evening of the debate, 88 percent of all American families owned a television set, and a very large percentage turned into the debate.

The format was really less like a debate than like a press conference. Each candidate was allowed an opening statement of eight minutes, and then two and a half minutes to respond to each question proposed by a panel. There was no provision for dialogue between the candidates. As White observed, despite this format, Nixon proceeded as though he was in a personal debate with Kennedy, trying to score points from the reporters on the panel. In contrast, Kennedy spoke directly to the television viewers, concentrating on creating a dynamic and appealing image in order to influence them.

Later Kennedy claimed that the debates were the single most important factor in the election. In White’s view the debates did change the direction of the campaign. From research studies, Including Gallup Poll, it appeared that Kennedy had gained at least 2 million votes as a result of the televised programs. When you consider that Kennedy won by a little more than 100,000 votes, the debates had to have made the difference. It has been clear to candidates since then that television debates are a very powerful tool

The Making of the President
The Making of the President

Câu hỏi 21: How many votes did Kennedy gain as a result of the debate?

 1. 2 million
 2. 1,960,000
 3. 88 percent
 4. 100,000

Câu hỏi 22: The word “them” in line 17 refers to …..

 1. viewers
 2. candidates
 3. reporters
 4. points

Câu hỏi 23: The author mentions all the following as characteristics of the debate except:

 1. Questions by a panel of reporters
 2. An opening statement by each candidate
 3. A large television audience
 4. A dialogue between the candidates

Câu hỏi 24:The word “dynamic” in line 16 is closest in meaning to

 1. attractive
 2. intelligent
 3. conventional
 4. energetic

Câu hỏi 25: What is the author’s main point?

 1. Kennedy’s style in the TV debate affected the outcome of the election
 2. Eight-eight percent of all Americans owned televisions in 1960
 3. Television should be removed from politics
 4. The Gallup Poll was an accurate predictor of the 1960 election

Phần 3: Mẫu bài sắp xếp câu A2 công chức

Câu hỏi 26. often/before/go/I/home/don’t/seven

 1. I don’t before often go home seven
 2. I don’t often go home before seven
 3. I don’t before seven often go home
 4. I don’t often before go home seven

Câu hỏi 27. after / What / you / do / usually do / school ?

 1. What you do after school usually do ?
 2. What you usually do after do school?
 3. What do you usually do after school?
 4. What you do usually do after school?

Câu hỏi 28. Ireland/her/grandmother/in/born/was

 1. Grandmother her was in Ireland born
 2. Grandmother her born was in Ireland
 3. Her grandmother was in Ireland born
 4. Her grandmother was born in Ireland

Câu hỏi 29: in / city / busy / Life / is / the / always.

 1. City is always busy in the life
 2. Life always busy in is the city
 3. Life is busy always in the city
 4. Life is always busy in the city

Câu hỏi 30:  on/of/birthday/September//is/second/her/the

 1. September is her birthday on the second of
 2. Her birthday on is the second of September
 3. Her birthday is on the second of September
 4. September of is her birthday on the second

Đáp án đề thi tiếng anh công chức A2

 • Phần 1: Ngữ pháp: 1D, 2A, 3B, 4B, 5A, 6B, 7C, 8C, 9A,10B, 11B, 12A, 13D, 14B, 15C, 16D, 17D, 18C, 19D, 20A.
 • Phần 2: Đọc hiểu dạng đục lỗ: 21A, 22A, 23D, 24D, 25A
 • Phần 3: Sắp xếp câu: 26A, 27B, 28C, 29D, 30A

Download đề thi công chức tiếng anh A2 có đáp án mới nhất

VSTEP Việt Nam xin gửi tới các bạn danh sách tổng hợp các bộ đề thi đã được biên soạn và rút gọn từ 437 bộ đề thi tiếng anh A2 công chức.  Nội dung đề thi gồm có nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh A2 công chức với nhiều cấp độ khác nhau của 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Mỗi câu hỏi sẽ kèm theo đáp án giúp các bạn ôn thi tốt nhất, bổ sung kiến thức hiệu quả.

Luyện thi tiếng anh A2 công chức ở đâu?

Nếu tự ôn với các tài liệu tiếng anh A2 thi công chức bạn sẽ mất 3-6 tháng mới có thể làm đúng 50% bài thi, để quá trình ôn thi tiếng anh A2 công chức hiệu quả, nhanh chóng hơn, các bạn hãy tham gia khóa luyện thi tiếng anh công chức của VSTEP Việt Nam.

Đào Tạo Chương Trình A2 Vstep Đặc Biệt: Giáo Trình Mới Nhất Từ Giảng Viên – Giám Khảo Kỳ Thi Vstep Tại Các Trường Đại Học Việt Nam

Nhận tư vấn từ giảng viên

 • Với đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, luôn nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ các bạn xây dựng kế hoạch ôn thi hiệu quả, chỉ sau khóa luyện thi 12 buổi tại VSTEP Việt Nam là các bạn đã nắm chắc kiến thức để có thể hoàn thành 95 – 100% bài thi .
 • Tại VSTEP Việt Nam có các bộ đề thi viên chức tiếng anh A2 thi công chức được cập nhật liên tục, giáo trình luyện thi A2 công chức đều được biên soạn công phu theo độ khó của trình độ tiếng anh A2, đặc biệt có hướng dẫn gợi ý trả lời.
 • Ngoài các lớp học trực tiếp hiện nay VSTEP Việt Nam có các lớp luyện thi tiếng anh A2 công chức online, học viên sẽ học qua phần mềm Zoom với các thầy cô, thực hành làm bài và chấm điểm online. Hình thức học online giúp học viên có thể sắp xếp thời gian học linh hoạt, rất thuận tiện cho những ai luôn bận rộn với công việc.
 • Lịch học linh hoạt: bạn có thể học từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc học vào thứ 7 hoặc chủ nhật.
 • Tham gia lớp luyện thi tiếng anh A2 công chức tại VSTEP Việt Nam chắc chắn các bạn có thể vượt qua kỳ thi công chức một cách dễ dàng, bởi chất lượng đào tạo là tiêu chí hàng đầu của VSTEP Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết về lớp luyện thi tiếng anh A2 công chức, thời gian khai giảng…các bạn hãy liên hệ theo số hotline: 0369.830.812

Trên đây là toàn bộ thông tin cần thiết về kỳ thi tiếng anh A2 công chức bao gồm: đề thi, tài liệu luyện thi tiếng anh công chức, đơn vị luyện thi A2 công chức uy tín…Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện thi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả.

Xem thêm:

Download đề thi tiếng anh A2 của Bộ Giáo dục.

Học viên lưu ý: Các tài liệu, đề thi trong bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn, do đó không hoàn toàn chuẩn với cấu trúc đề thi của tất cả các trường qua các năm. Để đảm bảo kết quả tốt nhất, học viên nên tham gia các lớp học ôn với bộ giáo trình và đề thi được cập nhật mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Ông Nguyễn Duy Phương - 0975761xxx
  H.Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
  Đặt mua 1 khóa học cách đây 5 phút