Download đề thi công chức tiếng anh B1 có đáp án

Đề thi công chức tiếng anh B1 là gì? Cấu trúc ra sao? Tải đề thi tiếng anh B1 công chức ở đâu?…Bài viết này VSTEP Việt Nam sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn, cùng với đó là link download những bộ đề thi công chức B1 mới nhất.

Đề thi công chức tiếng anh B1 là gì? Dành cho ai?

Đây là bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ dành cho các đối tượng thi tuyển đầu vào kỳ thi công chức, viên chức. Kỳ thi tuyển công chức gồm 2 vòng thi, bài thi tiếng anh B1 nằm trong vòng 1 cùng với bài thi kiến thức chung và bài thi tin học.

Bài thi công chức tiếng anh B1 được áp dụng cho các đối tượng, thi tuyển vào các ngạch công chức như: chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp của các chuyên ngành như thanh tra, kế toán, thuế, hải quan, ngân hàng, kiểm toán nhà nước, thi hành án dân sự, quản lý thị trường, dự trữ quốc gia, nông nghiệp…

Những đối tượng đã có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ tương đương hoặc cao hơn yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ dựa trên yêu cầu vị trí công việc thi tuyển, sẽ được miễn thi môn tiếng anh B1. Cũng theo thông tư 02/21/TT-BNV chuyên ngành  hành chính và văn thư cũng được miễn về tiêu chuẩn chứng chỉ tiếng anh B1 trong kỳ thi tuyển viên chức.

Cấu trúc đề thi tiếng anh công chức B1?

Bài thi công chức tiếng anh B1 sẽ được thi trên giấy hoặc trên máy tính, tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị tuyển dụng. Bài thi gồm có 3 phần với 30 câu hỏi, hình thức thi trắc nghiệm và  thời gian làm bài 30 phút. Nội dung từng phần thi như sau.

Phần thi Thời gian thi Số câu hỏi Nội dung câu hỏi Điểm tối đa
Ngữ pháp, từ vựng và chức năng giao tiếp 20 phút 20
 • Phần 1: Gồm 15 câu hỏi có nội dung về từ vựng và ngữ pháp. Thí sinh sẽ phải lựa chọn đáp án đúng trong 4 đáp án đề cho.
 •  Phần 2: Sẽ có 5 câu hỏi có nội dung về trao đổi và giao tiếp hàng ngày. Thí sinh sẽ phải lựa chọn đáp án đúng
20
Đọc hiểu 10 phút 10
 • Phần 1: Gồm 5 câu hỏi, thí sinh sẽ phải đọc đoạn văn bản và lựa chọn đáp án đúng. Nội dung đoạn văn bản thường là: bưu thiếp, giấy mời, đoạn mô tả, quảng cáo…
 • Phần 2: Gồm 5 câu hỏi, thí sinh sẽ phải đọc đoạn văn và đưa ra lựa chọn đúng hoặc sai cho nhận định của đề thi. Nội dung bài đọc thường là: đoạn thông báo, bưu thiếp, tin nhắn…
10

Để vượt qua bài thi tiếng anh B1 công chức, thí sinh phải đạt được ít nhất 15 điểm. Hình thức thi trên máy tính sẽ thông báo kết quả ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi. Với hình thức thi trên giấy thí sinh sẽ được báo kết quả, chậm nhất 5 ngày sau khi hoàn thành công tác chấm thi.

Mẫu đề thi tiếng anh công chức trình độ B1

Phần I: Ngữ pháp, từ vựng và giao tiếp

Câu hỏi số 1. But why did the police suspect you? It just doesn’t make sense …… to me.
A. reason
B. right
C. sense
D. truth

Câu hỏi số 2. If something is out of order, it is …….
A. not in working condition
B. old-fashioned
C. off-limits
D. fashionable

Câu hỏi số 3. The tenants were …… not to disturb other tenants after 1p.m.
A. appealed
B. demanded
C. informed
D. requested

Câu hỏi số 4. This house …… five rooms.
A. consists
B. consists of
C. is consisted
D. is consisted

Câu hỏi số 5. I don’t know where he lives; I don’t …… know who he is.
A. moreover
B. as well
C. even
D. either

Câu hỏi số 6. He got …… bronchitis and was taken to …… hospital.
A. a … a
B. the … –
C. – … –
D. the … a

Câu hỏi số 7. It was raining …… so we couldn’t go out.
A. every days
B. all day
C. all the day
D. all days

Câu hỏi số 8. ……, please. I’ll see if the manager is in.
A. Hang up
B. Hold on
C. Ring off
D. Ring up

Câu hỏi số 9. Since your roommate is visiting her family this weekend, …… you like to have dinner with us tonight?
A. will
B. won’t
C. do
D. wouldn’t

Câu hỏi số 10. The old man asked her to move because he …… in that chair.
A. used to sit
B. was used to sit
C. used to sitting
D. was used to sitting

Câu hỏi số 11. I go …… school in the morning.
A. at
B. in
C. for
D. to

Câu hỏi số 12. Would you like …… to one of my friends about it?
A. talking
B. to talk
C. talk
D. talked

Câu hỏi số 13. Mr Brown …… me a very nice letter a few days ago.
A. sends
B. send
C. sent
D. have sent

Câu hỏi số 14. She …… a very amusing article in one of the newspapers yesterday.
A. found
B. find
C. finds
D. had found

Câu hỏi số 15. They are …… their competition now.
A. started
B. have started
C. start
D. starting

Câu hỏi số 16. Excuse me, but it is time to have your temperature …….
A. taking
B. to take
C. take
D. taken

Câu hỏi số 17. The ticket agent said that the plane would be boarding at …….
A. the gate six
B. sixth gate
C. gate six
D. the six gate

Câu hỏi số 18. At a potluck dinner, everyone who comes must …… a dish.
A. take
B. get
C. carry
D. bring

Câu hỏi số 19. Just put your coat in …….
A. the hall closet
B. the closet of the hall
C. the hall’s closet
D. hall closet

Câu hỏi số 20. On the …… to the town there is a beautiful wood.
A. direction
B. street
C. way
D. entrance

Đáp án phần I: 1C 2A 3D 4B 5C 6C 7B 8B 9D 10D 11D 12B 13C 14A 15D 16D 17C 18D 19A 20C

Phần II: Đọc hiểu

Phần 1:Chọn đáp án đúng

Vung Tau is a city of Ba Ria-Vung Tau Province, Vietnam with a population of 240,000. Vung Tau (1) …… in 1822. It is a well-known tourist destination in Vietnam. The city is located in the south of Vietnam, and is situated at the tip of a small peninsula. It has (2) ….. been a significant port. Today, the city’s importance as a shipping port has diminished, but it still (3)….a significant role in Vietnam’s offshore oil industry. Vung Tau is (4)…. the only petroleum base of Vietnam where crude oil and gas exploitation activities dominate the city’s economy and (5)….principal income to Vietnam’s budget and export volume.

Câu hỏi số 1:
A. was found
B. has been found
C. was founded
D. has been founded

Câu hỏi 2:
A. originally
B. eventually
C. fortunately
D. lastly

Câu hỏi số 3:
A.makes
B. plays
C. puts
D. has

Câu hỏi số 4:
A. a
B. an
C. the
D. no article

Câu hỏi số 5:
A. pay
B. spend
C. collaborate
D. contribute

Phần 2: Đúng hoặc sai

Hi, my name is Minh. I am a financial advisor. Yesterday I had a very busy day. I woke up at half past seven. Waking up was so hard that I needed to wash my face with cold water to open my eyes. Then I went to the kitchen and had a cup of coffee and toast for breakfast. I brushed my teeth, took the trash out, ironed my clothes and finally I got dressed and left home around eight o’clock.
I got on the bus at half past eight to downtown. I arrived at work at ten to eight. I needed to finish up six reports before noon. At twelve o’clock I had half an hour lunch with my colleagues.
After lunch we had a meeting until two o’clock. Then I visited one of my clients at three o’clock to talk about his financial plans. I came back to work at around four o’clock and prepared three more reports. Finally at six I was able to leave my office and I was exhausted by the time I got home.

Câu hỏi số 6. He left home around eight o’clock (T/F)

Câu hỏi số 7. He walked to work (T/F)

Câu hỏi số 8. Yesterday, Minh had a lot of free time (T/F)

Câu hỏi số 9. He was very tired when he got home (T/F)

Câu hỏi số 10. He had tea for his breakfast (T/F)

Đáp án phần II: 1D 2A 3D 4A 5D 6T 7T 8T 9T 10F

Download đề thi công chức tiếng anh B1

Dưới đây là một số bộ đề thi công chức tiếng anh B1 có đáp án của ngành thuế, hải quan những năm gần đây. Các bạn hãy sử dụng những bộ đề thi này để làm tài liệu luyện thi.

Xem thêm:

Download sách tiếng anh B1 bản PDF.

đề thi công chức tiếng anh B1
Công chức cần phải có tiếng anh B1để đáp ứng điều kiện đầu vào và thăng chức

Hướng dẫn làm bài thi B1 công chức

Để làm đúng 50% đề thi công chức tiếng anh B1 không quá khó, nếu như bạn dành thời gian ôn luyện và có lộ trình học tập khoa học. Cùng với đó các bạn hãy tham khảo thêm một số kinh nghiệm làm bài thi dưới đây.

Đọc lướt toàn bộ đề thi: 

Sau khi nhận đề thi, giám khảo sẽ cho bạn 5 phút để kiểm tra lại đề. Bạn hãy tranh thủ khoảng thời gian này, đọc lướt qua toàn bộ để nắm nội dung đề thi đánh dấu lại những phần dễ hoặc làm ngay để tranh thủ thời gian cho những câu khó.

Làm trước những câu dễ:

Mới vào thi bạn không nên tập trung quá nhiều cho một câu hỏi khó, hãy nhanh chóng điền đáp án cho tất cả những câu mà bạn chắc chắn đúng. Những câu chưa làm được bạn có thể dùng bút chì đánh dấu lại làm sau.

Tô ngay đáp án:

Nhiều bạn thường có thói quen đánh dấu đáp án mà không điền ngay kết quả, bài thi tiếng anh B1 công chức là dạng trắc nghiệm, nên bạn có thể sử dụng bút chì để điền ngay đáp án. Khi làm xong kiểm tra lại nếu thấy nhầm lẫn bạn có thể tẩy đi và điền lại đáp án.

Dùng phương pháp loại trừ:

Khi gặp câu hỏi khó mà bạn không biết câu trả lời, hãy sử dụng phương án loại bỏ các đáp án sai, loại bỏ dần các câu trả lời sẽ giúp bạn chọn được đáp án đúng.

Điền tất cả đáp án khi hết giờ:

Khi bạn chưa làm hết các câu hỏi mà giám khảo thông báo sắp hết giờ, hãy nhanh chóng điền tất cả đáp án vào những câu mà bạn chưa hoàn thành. Phương pháp này cũng sẽ giúp bạn gỡ lại được chút điểm.

Lớp luyện thi tiếng anh B1 công chức uy tín tại Hà Nội

Đa số những thí sinh tham dự kỳ thi công chức đều là những người đã đi làm, không có nhiều thời gian rảnh để ôn luyện. Chính vì vậy để có đủ kiến thức để hoàn thành đề thi công chức tiếng anh B1 sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Nếu như tự ôn tại nhà có thể sẽ phải mất 3-6 tháng mới có thể làm đúng 50% bài thi. Để nhanh chóng có đủ kiến thức cần thiết, tiết kiệm thời gian và công sức, các bạn hãy tham gia khóa luyện thi tiếng anh B1 công chức của VSTEP Việt Nam.

Lớp Luyện Thi B1 Vstep Dành Cho Công Chức – Viên Chức – Người Đi Làm: Đào Tạo Online Trực Tiếp Với Giảng Viên Đại Học Là Giám Kháo Kỳ Thi Vstep Toàn Quốc

Nhận tư vấn từ giảng viên

 • VSTEP Việt Nam là đơn vị có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ học viên, cần quy đổi B1 Vstep sang các chứng chỉ tiếng anh quốc tế tương đương. Tư vấn hỗ trợ giải pháp nhanh nhất để có bằng B1.
 • Thời gian khóa luyện thi rất ngắn chỉ khoảng 10 buổi, thời gian cấp chứng chỉ B1 cực nhanh, chỉ khoảng 7- 10 ngày.
 • Đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng anh trình độ B1, hoàn thành khóa luyện thi B1 công chức 10 buổi của VSTEP Việt Nam là đảm bảo các bạn đã có thể hoàn thành 95 – 100% bài thi .
 • VSTEP Việt Nam có các bộ đề thi tiếng anh B1 phong phú đa dạng, các bộ đề thi luôn có đáp án đi kèm sẽ giúp bạn nâng cao trình độ trong thời gian ngắn nhất.
 • Lịch học của khóa luyện thi tiếng anh công chức rất linh hoạt, thí sinh có thể lựa chọn học vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc ngày cuối tuần. Các khóa luyện thi được VSTEP Việt Nam tổ chức online rất phù hợp cho các bạn ở xa, không thể đến lớp.

Nếu như các bạn cần được tư vấn về khóa luyện thi tiếng anh B1 công chức. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0369.830.812.

Trên đây là toàn bộ thông tin về kỳ thi công chức tiếng anh B1 và những mẫu đề thi mới nhất. Hy vọng qua những thông tin này, VSTEP Việt Nam đã giúp đỡ được các bạn trong quá trình luyện thi tiếng anh công chức. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Hướng dẫn cách làm đề thi trắc nghiệm tiếng anh B1.

Cách xây dựng lộ trình học tiếng anh B1 hiệu quả.

Học viên lưu ý: Các tài liệu, đề thi trong bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn, do đó không hoàn toàn chuẩn với cấu trúc đề thi của tất cả các trường qua các năm. Để đảm bảo kết quả tốt nhất, học viên nên tham gia các lớp học ôn với bộ giáo trình và đề thi được cập nhật mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Ông Nguyễn Duy Phương - 0975761xxx
  H.Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
  Đặt mua 1 khóa học cách đây 5 phút