Quy định về học chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước?

Chứng chỉ quản lý nhà nước là gì? Những đơn vị nào được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước? Quy định về chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước gồm những gì…Tất cả sẽ được giải đáp tại bài viết này.

Chứng chỉ quản lý nhà nước là gì?

Chứng chỉ quản lý nhà nước là văn bằng để xác định và đánh giá trình độ, năng lực đào tạo của cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện những công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước.

Quản lý nhà nước là những hành động thực thi quyền lực của các cơ quan, tổ chức nhà nước, nhằm xác lập trật tự ổn định an ninh phát triển xã hội theo mục tiêu chung mà Nhà nước đề ra. Chính vì vậy chứng chỉ quản lý nhà nước là căn cứ, để xác định cá nhân có đủ điều kiện để nắm giữ vị trí và thực hiện các công việc đúng với chính sách Nhà nước đề ra.

Mẫu chứng chỉ quản lý nhà nước
Hình ảnh mẫu chứng chỉ quản lý nhà nước của Đại học Nội vụ (Đã sát nhập với Học viện Hành chính Quốc gia năm 2023)

Có mấy loại chứng chỉ quản lý nhà nước?

Theo quy định tại Điểm 3, Điểm 5 Điều 17 chương III Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước được chia thành 4 loại theo các ngạch bậc lương.

 1. Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch cán sự: Đây là chương trình đào tạo, dành cho các đối tượng là công chức giữ ngạch cán sự hoặc tương đương. Đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên. Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự theo Quyết định số 2710/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
 2. Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên: Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là điều kiện bắt buộc đối với những công chức hoặc cán bộ muốn thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên, nâng lương.
  Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên dành cho các đối tượng như:  công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương (bao gồm cả công chức dự bị).
  Các cán bộ chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các đơn vị khác.
  Công chức quản lý cấp phòng hoặc tương đương.
  Công viên chức ngạch cán sự hoặc tương đương, có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 3 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thi nâng ngạch.
 3. Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Đây là chứng chỉ dành cho: Lãnh đạo các cấp (Vụ, Sở, Phòng) và tương đương,  chuyên viên chính và tương đương chưa qua đào tạo, chuyên viên và tương đương giữ ngạch từ 3 năm trở lên, một số vị trí trong lực lượng vũ trang(cán bộ quân nhân có hàm Đại úy trở lên)…muốn thi nâng ngạch, nâng lương.
 4. Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp: Đây là chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao, có trách nhiệm chủ trì tham mưu, tổng hợp và hoạch định chính sách, chiến lược có tính vĩ mô theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước dùng làm gì?

Ngoài sử dụng làm điều kiện để đánh giá cán bộ, công chức. Chứng chỉ quản lý nhà nước còn nhiều tác dụng khác. Cụ thể như sau:

 • Chứng chỉ quản lý nhà nước là điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch, tăng lương, chuyển ngạch….
 • Các khóa đào tạo chứng chỉ quản lý nhà nước được tổ chức nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình làm việc, giúp cho công tác triển khai các mục tiêu của nhà nước được thông suốt, hiệu quả.
 • Người sở hữu chứng chỉ quản lý nhà nước sẽ có đầy đủ năng lực, trình độ và kỹ năng để làm việc một cách chuyên nghiệp.. Đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý, điều hành.

Đối tượng cần chứng chỉ quản lý nhà nước?

Chứng chỉ quản lý nhà nước là điều kiện bắt buộc để có thể thi nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương…Chính vì vậy đối tượng cần chứng chỉ quản lý nhà nước cũng rất đa dạng. Cụ thể như sau:

 • Công chức đang giữ vị trí quản lý cấp phòng hoặc tương đương.
 • Công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương (bao gồm cả công chức dự bị) chưa tham gia khóa học bồi dưỡng quản lý nhà nước.
 • Cá nhân muốn chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước sang đơn vị khác nhưng chưa tham gia khóa học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.
 • Công chức, viên chức đang giữ ngạch cán sự hoặc tương đương, có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên.

Quy định về tiêu chuẩn lấy chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước

Theo Điều 5 Thông tư 01/2018/TT-BNV quy định về điều kiện để được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước: Chứng chỉ quản lý nhà nước sẽ được cấp cho cá nhân đã tham gia đầy đủ khóa học, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện dưới đây:

 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ – tiến sĩ quản lý hành chính công.
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.
 • Có chứng chỉ công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
 • Tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng quản lý nhà nước, có đầy đủ bài kiểm tra, bài thu hoạch, bài tiểu luận, đề án theo quy định của khóa học bồi dưỡng (các bài kiểm tra, bài luận…phải đạt từ 5/10 điểm trở lên).
 •  Chấp hành nghiêm túc các quy định của cơ sở đào tạo và các quy định pháp luật của Nhà nước về các khóa học bồi dưỡng quản lý nhà nước.

Quy định đối với các đơn vị được tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước

Theo thông tư số 03/2023/TT-BNV về hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

 • Các đơn vị tổ chức các lớp học bồi dưỡng quản lý nhà nước phải tiến hành nghiên cứu, lập sổ quản lý công tác và cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành.
 • Đảm bảo công khai, minh bạch và giám sát chặt chẽ trong quy trình cấp chứng chỉ quản lý nhà nước.
 • Luôn đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vị gian lận trong việc in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ quản lý nhà nước.
 • Chứng chỉ quản lý nhà nước được cấp 1 lần cho học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng tương ứng. Nếu như xảy ra trường hợp đơn vị đào tạo có sai sót (Sai tên, sai ngày tháng, năm sinh…) thì đơn vị đào tạo phải có trách nhiệm cấp lại cho học viên.
 • Đối với những trường hợp làm mất hoặc làm hỏng chứng chỉ quản lý nhà nước, học viên có thể đề nghị đơn vị đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học có giá trị sử dụng như chứng chỉ quản lý nhà nước.

Các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước hiện nay gồm:

 1. Học viện Hành chính Quốc gia.
 2. Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 3. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương.

Để xem thông tin liên hệ của tất cả các đơn vị được cấp chứng chỉ nhà nước, các bạn hãy xem tại bài viết: Các trường được cấp chứng chỉ chuyên viên.

Xem thêm:

Download tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Học chứng chỉ quản lý nhà nước ở đâu?

Để có thể dễ dàng thi đỗ chứng chỉ quản lý nhà nước phù hợp với yêu cầu, các bạn nên đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước của chúng tôi với nhiều điểm nổi bật đó là:

 • Chương trình đào tạo được xây dựng bởi các chuyên gia, giảng viên ngành Tư pháp, Nội Vụ, GD&ĐT. Tài liệu bồi dưỡng được cập nhật liên tục thí sinh không mất thời gian ôn luyện những văn bản đã sửa đổi hoặc hết hiệu lực.
 • Lịch học linh hoạt, học viên có thể lựa chọn học vào thứ 7, chủ nhật hoặc vào buổi tối các ngày trong tuần.
 • Thời gian đào tạo rất ngắn chỉ khoảng 2 tháng, hỗ trợ học viên lấy chứng chỉ ngạch chuyên viên trong thời gian ngắn nhất.
 • Trong quá trình học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, học viên sẽ được hỗ trợ hướng dẫn chi tiết làm các bài tiểu luận, xây dựng ý tưởng đề án…
 • Đối với các học viên đăng ký theo nhóm 5 người trở lên, trung tâm có hỗ trợ khung giờ học tùy chọn để phù hợp với công việc.
 • Sau khi kết thúc khóa học bồi dưỡng quản lý nhà nước, học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn theo quy định của Bộ Nội Vụ. Cam kết chứng chỉ được công nhận toàn quốc.

Thông Báo Mở Lớp Quản Lý Nhà Nước Ngạch Chuyên Viên, Chuyên Viên Chính, Lãnh Đạo Cấp Phòng – Giảng Viên Trường Cán Bộ Quản Lý VHTTDL

Nhận tư vấn từ giảng viên

Chúng tôi là đơn vị có lịch khai giảng, lớp chứng chỉ quản lý nhà nước thường xuyên và đều đặn nhất hiện nay. Để đăng ký và được tư vấn các bạn hãy liên hệ với trung tâm theo số hotline: 0369.830.812.

Trên đây là những chia sẻ về các loại chứng chỉ quản lý nhà nước và những thông tin liên quan. Hy vọng những chia sẻ này đã giúp các bạn biết thêm những thông tin hữu ích, chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Download đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên.

Những văn bằng chứng chỉ tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024