Hướng dẫn luyện đọc tiếng anh trình độ B2 Vstep chuẩn bản xứ

Bài đọc tiếng anh trình độ B2 trong các kỳ thi có cấu trúc như thế nào? Cách làm bài ra sao? Tải mẫu bài đọc tiếng anh B2 ở đâu? Tất cả sẽ được VSTEP Việt Nam giải đáp tại bài viết này.

Yêu cầu kỹ năng đọc đối với người ở trình độ B2

Ở trình độ B2 tiếng anh các bạn cần phải có khả đọc hiểu thông thạo các loại văn bản có nội dung khó, mang tính chuyên ngành, tính học thuật cao. Yêu cầu về kỹ năng đọc trịnh độ B2 cụ thể như sau:

 • Hiểu được thông tin chính trong văn bản, như ý chính của một đoạn hoặc một đoạn văn. Những thông tin về sự kiện, địa điểm, thời gian và người tham gia.
 • Đọc và hiểu được văn bản tương đối đơn giản như tin tức, email cá nhân, câu chuyện ngắn….Có thể xác định được thông tin cụ thể trong văn bản, như tìm định nghĩa của một từ, thông tin về một người nổi tiếng…
 • Có khả năng đọc và hiểu các thể loại văn bản khác nhau, bao gồm thông tin kỹ thuật, hướng dẫn, bài viết về khoa học, lịch sử, xã hội, và nhiều chủ đề khác.
 • Hiểu được ý nghĩa của các từ và cụm từ không rõ nghĩa thông qua ngữ cảnh.
 • Xác định được ý chính của một đoạn văn hoặc một bài viết.
 • Có khả năng tóm tắt nội dung chính của văn bản một cách ngắn gọn, có thể phân tích và suy luận một vấn đề nào đó từ nội dung trong văn bản.

Cấu trúc đề thi và cách giải bài đọc tiếng anh B2

Bài thi đọc B2 tiếng anh gồm 4 phần (4 bài đọc). Mỗi phần sẽ có 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Thời gian làm bài 40 phút với mức điểm tối đa là 30 điểm. Thông tin chi tiết từng phần và cách làm như sau.

 Phần 1 kỹ năng đọc B2

Gồm 5 câu hỏi, thí sinh đọc 5 biển báo, thông báo, tin nhắn…Phần này thường sử dụng dạng đề thi: Multiple choice lựa chọn đáp án đúng A, B, C…. Đây là dạng bài quen thuộc được sử dụng nhiều. Là dạng bài trắc nghiệm và nhiệm vụ của bạn sẽ chọn đáp án đúng dạng A, B, C, D.

Mẫu câu hỏi: 

There can be no doubt at all that the Internet has made a huge difference to our lives. Parents are worried that children spend too much time playing on the Internet, hardly (1) doing anything else in their spare time. Naturally, parents are (2)….. to find out why the internet is so attractive, and they want to know if it can be harmful for their children. Should parents worry if their children are spending that much time (3)….. their computer? Obviously, if children are bent over their computer for hours, (4)….. in some game, instead of doing their homework, then something is wrong. Parents and children could decide how much use the children should make of the Internet, and the child should give his or her (5)….. that it won’t interfere with homework. If the child is not holding to this arrangement, parents can take more drastic STEPs. Dealing with a child’s use of the internet is not much different from negotiating any other sort of bargain about behavior.

Question 1:  A. always    B. rarely     C. never     D. ever

Cách làm:

 • Bước 1: Đọc câu hỏi để hiểu tiêu đề và tập trung, gạch chân keywords để xác định đúng đoạn văn cần đọc
 • Bước 2: Đọc lướt bài đọc để xác định đúng từ khóa/paraphrases của câu hỏi
 • Bước 3: Đọc kỹ lại nội dung sau đó dùng phương pháp loại trừ để xác định đáp án đúng.

 Phần 2 kỹ năng đọc B2

Gồm 5 câu hỏi, phần này thường sử dụng dạng đề thi: Matching Heading Questions.

Dạng bài này yêu cầu thí sinh nối tiêu đề (headings) được cho trước vào những nội dung tương ứng. Hai phần nối này sẽ không giống nhau về số lượng, có thể có nhiều tiêu đề hơn đoạn văn.

Mẫu câu hỏi: 

List of Headings

A. The Impact of Climate Change 

B. Renewable Energy Sources 

C. The History of Space Exploration 

D. Artificial Intelligence and the Future 

E. Benefits of Exercise 

F. The Importance of Biodiversity 

G. The Role of Education in Society 

H. The Influence of Social Media 

I. The Significance of Cultural Diversity 

K. The Effects of Globalization

Paragraphs:

 1. In recent years, there has been growing concern about the impacts of climate change on our planet. Rising global temperatures, melting ice caps, and extreme weather events have raised alarms worldwide. This paragraph discusses the various effects of climate change and its implications for the future.
 2. As technology advances, artificial intelligence (AI) is becoming more integrated into our lives. It has the potential to revolutionize various industries and improve our quality of life. However, it also raises questions about its impact on employment and privacy. This section explores the role of AI in shaping our future.
 3. Space exploration has been a fascinating journey for humanity. This passage delves into the history of space exploration, from the first moon landing to current missions to Mars. It highlights the achievements and challenges in our quest to explore the cosmos.
 4. With the rise of the internet and social media, our world has become more interconnected than ever before. This text discusses the effects of globalization on cultures, economies, and societies. It explores both the positive and negative aspects of our increasingly globalized world.
 5. Maintaining biodiversity is crucial for the health of our planet. This paragraph emphasizes the importance of preserving various species and ecosystems. It explores the benefits that biodiversity brings to our environment and the consequences of its decline.

Cách làm:

 • Bước 1: Đọc kỹ cả đoạn văn và danh sách các tiêu đề trước khi bắt đầu. Hiểu nội dung chính của đoạn văn và ý nghĩa của từng tiêu đề.
 • Bước 2: Tìm các từ khóa hoặc cụm từ quan trọng trong đoạn văn, chú ý đến các chi tiết, ví dụ hoặc thông tin cụ thể liên quan đến nội dung của đoạn văn.
 • Bước 3: Xem xét từng tiêu đề một và so sánh chúng với thông tin trong đoạn văn. Cố gắng xác định tiêu đề nào phù hợp nhất với nội dung của đoạn văn.
 • Bước 4: Khi bạn xác định được tiêu đề phù hợp, hãy ghi lại mã tiêu đề đó (ví dụ: A, B, C, …) bên cạnh đoạn văn tương ứng.

Sau khi hoàn thành hãy kiểm tra lại câu trả lời của bạn để đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng tiêu đề cho mỗi đoạn văn.

Phần 3 kỹ năng đọc B2

Gồm 5 câu hỏi, phần này thường sử dụng dạng đề thi: Short answer questions. Đây là dạng câu hỏi ngắn, yêu cầu thí sinh trả lời bằng từ hoặc cụm từ theo yêu cầu từ thông tin bài đọc.

Mẫu câu hỏi: 

 “Your kitchen is fantastic! Did you do it all by yourself?” – “No, I ….. by a professional.”

A. had it designed

B. have it to be designed

C. had designed it

D. designed it

Cách làm:

 • Bước 1: Đọc kỹ đề bài, xác định số từ giới hạn cần điền cho mỗi chỗ trống.
 • Bước 2: Tập trung vào câu hỏi và gạch chân keyword trọng tâm.
 • Bước 3: Vận dụng phương pháp Skimming (đọc lướt) để nắm ý chính của bài.

Kỹ năng đọc B2 phần 4

Thí sinh đọc một bài văn và 5 câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng trong 4 đáp án A, B, C, D. Phần này thường sử dụng dạng đề thi: Completing sentences. Đề thi sẽ đưa ra các câu chưa hoàn thành và yêu cầu thí sinh sử dụng những từ có trong đoạn văn để điền vào chỗ trống.

Mẫu câu hỏi: 

The development of writing (1)…..a huge difference to the world and might see it as the beginning of the (2) …… Pieces of pottery with marks on that are probably numbers have been discovered in China that date from around 4000 BC. Hieroglyphics and other forms of “picture writing” developed in the (3) ….. around Mesopotamia (modern-day Iraq), where the ancient Sumerian civilization was based, from around 3300 BC onwards. However, the first (4)…..alphabet was used by the Phoenicians around 1050 BC. Their alphabet had 22 letters and it is estimated that it lasted for 1000 years. The first two signs were called “aleph” and “beth”, which in Greek became “alpha” and “beta”, which gave us the (5) ….. word “alphabet”.

Question 1: A. did     B. had     C. made     D. took

Cách làm:

 • Bước 1: Đọc kỹ hướng dẫn và xác định giới hạn từ được điền.
 • Bước 2: Đọc câu cần làm, gạch chân keyword và xác định vị trí đó cần từ loại gì hoặc nghĩa như nào.
 • Bước 3: Vận dụng phương pháp scan để xác định câu trả lời.
 • Bước 4: Điền câu trả lời, kiểm tra ngữ pháp và số từ điền đã phù hợp với yêu cầu hay chưa.

Ngoài ra đề thi còn sử dụng dạng đề: Identifying information. Đây là dạng câu hỏi True/ False hoặc Yes/ No. Dạng bài này sẽ đưa ra một list câu hỏi và yêu cầu bạn quyết định thông tin đó là Đúng – Sai …

Trong đó True – False dạng này bạn cần dựa vào các fact có trong bài. Yes – No là dạng bài cần suy luận theo quan điểm và ý kiến của tác giả.

Mẫu câu hỏi: 

READING

 1. Read the text and choose True or False.

School pupils love me very much. I take them to school in the morning. I bring

then home in the afternoon. I always observe traffic rules. I stop when I see the red

lights. I go when I see the green lights. I always stop for people to cross the streets. I

never go fast in busy streets. I always slow down when people block my way. I pick

up pupils along my way to the school. I stop for pupils to get on or get off. I love

pupils and they love me. Can you say what I am?

1.It takes pupils to school in the morning.

2.It brings pupils to the city in the afternoon.

3.It stops when it sees the traffic lights.

4.It always goes slowly in busy streets.

5.It picks up pupils along its way home.

6.It stops for pupils to get on or get off.

Cách làm bài như sau:

 • Bước 1: Đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm bài và lưu ý những động từ quan trọng như suggest, calm, believe and know
 • Bước 2: Đọc nhanh và cố gắng hiểu ý của cả câu thay vì tìm keywords. Đặc biệt, cần lưu ý các từ chỉ tần suất, vì nghĩa của câu có thể thay đổi qua một số từ
 • Bước 3: Đọc kỹ các phần đáp án và tập trung vào những từ synonyms – từ đồng nghĩa
 • Bước 4: Tập trung vào phần câu hỏi sau đó đối chiếu với phần thông tin để xác định đáp án chính xác. Lưu ý là nếu đáp án mang nghĩa tương tự thì đó vẫn là đáp án sai.

Nhận trọn bộ đề thi tiếng anh Vstep B2 – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội

Nhận đề ôn thi miễn phí

Xem thêm:

Các chủ đề viết luận tiếng anh B2 kèm mẫu bài trả lời.

Download đề thi đọc tiếng anh B2

Các bạn hãy tham khảo một số bộ đề thi B2 tiếng anh dưới đây để nâng cao kỹ năng làm bài Đọc VSTEP B2:

Các bạn có thể làm thêm đề thi thử kỹ năng đọc tiếng anh B2 tại bài viết: Download đề thi B2 tiếng anh kỳ thi VSTEP.

Ngoài ra để nâng cao trình độ đọc hiểu, các bạn hãy tham khảo thêm một số cuốn sách luyện đọc B2 tiếng anh rất bổ ích như.

Sách 10 bộ đề đọc hiểu tiếng Anh B2 kèm hướng dẫn.

 • Tác giả: Ths. Vũ thị Lê Vy –  Trần Thị Thu Hương
 • Công ty phát hành: Công ty TNHH Giáo dục Smartbee
 • Năm tái bản: 2021
 • Nhà xuất bản: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
Sách 10 bộ đề thi B1 Vstep
Sách 10 bộ đề thi B1 Vstep

Sách 10 đề thi đọc hiểu VSTEP B1-B2-C1 là cuốn sách luyện đọc tiếng anh rất hiệu quả được nhiều người lựa chọn. Nội dung cuốn sách gồm:

 • 10 bộ đề thi Đọc hiểu VSTEP reading biên soạn sát với định dạng đề thi do Bộ quy định.
 • Sách ôn thi VSTEP reading có hướng dẫn trả lời chi tiết giúp hiểu tường tận nội dung bài đọc
 • Phần mềm ôn tập từ vựng B1, B2, C1 bổ trợ giúp tăng khả năng Đọc hiểu.

Tác giả bộ sách là người có nhiều kinh nghiệm giảng dạy VSTEP cũng là tác giả của nhiều đầu sách luyện thi VSTEP. Các bạn có thể đặt mua tại đây.

Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu Tiếng Anh

 • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền.
 • Công ty phát hành: MCBOOKS.
 • Năm tái bản: 2021.
 • Nhà xuất bản: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu Tiếng Anh

Để sử dụng cuốn sách này yêu cầu người học phải đạt trình độ từ trung bình trở lên. Sở dĩ yêu cầu người học có trình độ này trở lên do cuốn sách chủ yếu được viết bằng tiếng Anh và có nhiều từ vựng khó đòi hỏi người học phải có nền tảng cơ bản thì mới có thể tiếp thu được.

Nội dung cuốn sách bao gồm 501 câu hỏi chia làm nhiều bài đọc từ ngắn đến dài, trình độ từ dễ đến khó giúp độc giả dần dần nâng cao được kĩ năng đọc hiểu. Sau mỗi câu hỏi đều có đáp án để các bạn có thể đối chiếu, so sánh và tự kiểm tra, tự đánh giá được khả năng của mình. Các bạn mua tại đây.

Xem thêm:

Download sách luyện thi tiếng anh B2.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng anh A2 tại nhà

Tiếng anh B2 rất khó, để đẩy nhanh quá trình luyện đọc các bạn cần phải nắm vững toàn bộ kiến thức ngữ pháp và khoảng 4000 từ vựng trở lên. Trước khi ôn luyện cần phải đặt mục tiêu đọc văn bản tiếng Anh hàng ngày hoặc hàng tuần. Hãy đọc nhiều thể loại văn bản khác nhau như tin tức, khoa học, văn học, kinh doanh….

Dưới đây là hướng dẫn luyện đọc tiếng Anh ở trình độ B2 tại nhà theo từng bước cụ thể, các bạn hãy tham khảo.

Bước 1: Học ngữ pháp từ vựng

Học các từ vựng và ngữ pháp tiếng anh B2 rất quan trọng, nắm vững được những kiến thức này các bạn mới có thể dễ dàng đọc hiểu tiếng anh. Hãy sử dụng sách tiếng anh B2, giáo trình luyện thi hoặc ứng dụng học tiếng Anh để nâng cao vốn từ vựng và kiến thức ngữ pháp của mình.

Bước 2: Luyện đọc hiểu với văn bản có nội dung đơn giản

Khi mới bắt đầu luyện đọc, các bạn nên luyện đọc với các văn bản có nội dung ngắn, đơn giản dễ hiểu như bài báo hoặc sách giáo trình dành cho trình độ B2.

Bước 3: Làm bài tập luyện đọc

Hãy nghiêm túc làm đầy đủ các bài tập đọc tiếng Anh B2 trên sách hoặc giáo trình, thường xuyên làm bài tập sẽ giúp bạn kiểm tra và cải thiện khả năng đọc hiểu.

Bước 4: Luyện đọc các văn bản khó, có nội dung trừu tượng

Sau khi bạn cảm thấy tự tin với các văn bản ngắn có nội dung đơn giản, hãy thử đọc các văn bản khó hơn như bài giảng hoặc bài báo chuyên sâu. Hãy cố gắng luyện tập tìm ý chính của văn bản.

Bước 5: Luyện đề thi thật

Sau khi hoàn thành 4 bước trên, các bạn hãy thử sức với đề thi đọc tiếng anh B2 để đánh giá trình độ bản thân. Luyện đề thi thử sẽ giúp bạn phát hiện điểm yếu, từ đó cải thiện kỹ năng khả năng đọc của bạn.

Lớp Luyện Thi B2 Vstep Toàn Quốc: Đào Tạo Online Trực Tiếp Với Giảng Viên Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Đại Học Hà Nội & Đại Học Ngoại Ngữ ĐHQG Hà Nội

Nhận tư vấn từ giảng viên

Trên đây VSTEP Việt Nam đã giới thiệu đến các bạn cấu trúc đề thi và mẫu bài đọc tiếng anh B2 kèm hướng dẫn trả lời. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện đọc tiếng anh B2. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Tổng hợp các mẫu viết thư bằng tiếng anh B2.

Tổng hợp các topic thi nói tiếng anh B2.

Học viên lưu ý: Các tài liệu, đề thi trong bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn, do đó không hoàn toàn chuẩn với cấu trúc đề thi của tất cả các trường qua các năm. Để đảm bảo kết quả tốt nhất, học viên nên tham gia các lớp học ôn với bộ giáo trình và đề thi được cập nhật mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024